زیست چینه نگاری
1. ریززیست چینه نگاری سازند جهرم در برش نیم باشی، باختر استهبان، فارس

رضا صادقی؛ مریم جوکار

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 73-94

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.113070.1069

چکیده
  در این پژوهش، توالی رسوبی سازند جهرم در برش تنگ نیم­باشی با برآورد اهداف زیست­چینه­نگاری، تعیین سن و مقایسه با برش‌های دیگر بررسی شده است. برش نامبرده در دامنه شمالی تاقدیس تودج (باختر استهبان)، زیرپهنه فارس داخلی، زیرحوضه فارس و پهنه چین‌خورده ساده زاگرس واقع گردیده و پهنای آن 5/610 یا 5/588 متر است. سازند جهرم به‌صورت ناگهانی، ...  بیشتر