میکروفاسیس
1. کیفیت مخزنی توالی کربناتة سازند جهرم نمونة پژوهش: حوضة رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران

رقیه فلاح بگتاش؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ احسان ده یادگاری

دوره 36، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 27-58

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.119638.1168

چکیده
  کربنات‌های سازند جهرم به سن ائوسن و سازند آسماری به سن الیگوسن- میوسن، مخازن میدان خشت را در ناحیة فارس واقع در حوضة فورلندی زاگرس تشکیل می‌دهند. در این پژوهش ویژگی‌های مخزنی بخش بالایی سازند جهرم در میدان خشت براساس تلفیق نتایج آنالیز رخساره‌ای و ویژگی‌های دیاژنزی نمونه‌ها در چهارچوب تخلخل و تراوایی بررسی شده است. سازند جهرم ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
2. ریززیست چینه نگاری سازند جهرم در برش نیم باشی، باختر استهبان، فارس

رضا صادقی؛ مریم جوکار

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 73-94

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.113070.1069

چکیده
  در این پژوهش، توالی رسوبی سازند جهرم در برش تنگ نیم­باشی با برآورد اهداف زیست­چینه­نگاری، تعیین سن و مقایسه با برش‌های دیگر بررسی شده است. برش نامبرده در دامنه شمالی تاقدیس تودج (باختر استهبان)، زیرپهنه فارس داخلی، زیرحوضه فارس و پهنه چین‌خورده ساده زاگرس واقع گردیده و پهنای آن 5/610 یا 5/588 متر است. سازند جهرم به‌صورت ناگهانی، ...  بیشتر