میکروفاسیس
1. تکامل زیستی پلتفرم کربناتۀ سازند تله‌زنگ در منطقۀ کرمانشاه

محمد شلالوند؛ محمد حسین آدابی؛ افشین زهدی

دوره 37، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 45-66

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.124937.1186

چکیده
  در پژوهش حاضر تکامل زیستی پلتفرم کربناتۀ سازند تله‌زنگ به سن پالئوسن در ناحیۀ کرمانشاه با تمرکز بر اجزای فسیلی (نظیر جلبک‌ها، مرجان‌ها و فرامینیفرهای بنتیک) در دو مرحله (بازۀ زمانی) بررسی شده است. بدین منظور دو برش چینه‌شناسی مناسب از این سازند، یکی در جنوب (برش کبوتربالا) و دیگری در جنوب غرب (برش باریکه) کرمانشاه، انتخاب، نمونه‌برداری ...  بیشتر

هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی
2. بررسی تأثیر واحدهای سنگ‌چینه‌شناسی مختلف بر توسعۀ کارست و تغییرپذیری آبدهی چشمه‌های کارستی، استان کرمانشاه

زینب نجفی؛ غلامحسین کرمی؛ حاجی کریمی

دوره 36، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.118118.1110

چکیده
  عوامل مختلفی در پدیدۀ کارستی‌شدن سازندهای کربناته نقش دارند که از مهم‌ترین آنها عبارتند از: سنگ‌شناسی، مقدار بارش، ویژگی‌های چینه‌شناسی، عوامل ساختاری و توپوگرافی منطقه و در این میان، ویژگی‌های سنگ‌شناسی و چینه‌شناسی اهمیت ویژه‌ای دارند. در پژوهش حاضر، چهار چشمۀ کارستی مهم با چینه‌شناسی مختلف شامل چشمه‌های روانسر، کبوترلانه، ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
3. محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و ژئوشیمی عنصری سازند تله‌زنگ در جنوب کرمانشاه

محمد شلالوند؛ محمد حسین آدابی؛ افشین زهدی

دوره 35، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 25-48

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.117426.1105

چکیده
  در پژوهش حاضر برای نخستین‌بار، سازند تله‌زنگ به سن پالئوسن تا ائوسن زیرین در استان کرمانشاه (برش کبوتربالا) از دیدگاه شرایط رسوب‌گذاری، چینه‌نگاری سکانسی و ژئوشیمی عنصری ارزیابی شد. سازند تله‌زنگ در این برش به‌شکل هم‌شیب و پیوسته روی سازند امیران و به‌طور هم‌شیب و با ناپیوستگی فرسایشی زیر سازند کشکان قرار دارد. بررسی‌های صحرایی ...  بیشتر

4. بایوستراتیگرافی سازند گرو در برش­ تحت­الارضی چاه نفت، جنوب کرمانشاه

یداله عظام پناه؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ امیر محمد جمالی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 69-82

چکیده
    به منظور مطالعه بایوستراتیگرافی سازند گرو در ناحیۀ لرستان مرکزی، یک برش تحت­الارضی در تاقدیس نفت در جنوب کرمانشاه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. ستبرای حفاری شدۀ سازند گرو در این برش 485 متر است و از نظر سنگ­شناسی از سنگ آهک رسی و مارن خاکستری تیره تشکیل شده است. در این پژوهش در مجموع 1150 مقطع نازک مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعات ...  بیشتر