میکروفاسیس
1. بررسی ریز رخساره‌ها و تفسیر محیط رسوبی نهشته های رسوبی کوه مارکش در شمال راور (شمال کرمان)

مدینه کیانی شاهوندی؛ احمد لطف آباد عرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.124608.1179

چکیده
  نهشته‌های کرتاسه زیرین در کوه مارکش در 15 کیلومتری شمال راور (شمال کرمان) با ضخامت 143 متر قرار داشته و این برش شامل توالی مارن های ژیپس دار، آهک نازک لایه، آهک نازک تا متوسط لایه و آهک متوسط تا ضخیم لایه است. برای رسوبات شیل و مارن های ژیپس دار در پایین ستون چینه شناسی با توجه به نبود فسیل و نیز براساس مطالعات زمین شناسی پیشین بر روی رسوبات ...  بیشتر

میکروفاسیس
2. ماکروفسیل‌های گیاهی، اثرفسیل‌ها، آنالیز رخساره‌ها و تفسیر محیط رسوبی سازند هجدک در برش چینه ‌شناسی ده‌شیخ، شمال کرمان (ایران مرکزی)

حدیث خلیلی‌زاده؛ عباس قادری؛ علیرضا عاشوری؛ حامد زند مقدم

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-38

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116535.1095

چکیده
  پژوهش حاضر به شناسایی 30 گونه متعلق به 16 جنس از ماکروفسیل‌های گیاهی راسته‌های اکوئیزتال‌، سیکادال‌، بنه‌تیتال، کنیفرال، پلتاسپرمال‌، ژینکگوآل، کوریستواسپرمال و فیلیکال منجر شد. بر اساس انتشار چینه‌شناسی گونه‌های شاخص ماکروفسیل‌های گیاهی شناسایی‌شده نظیر Anomozamites major، Coniopteris hymenophylloides، Elatides thomasii، Nilssonia bozorga، Nilssonia tenuicaulis، Nilssoniopteris ...  بیشتر

میکروفاسیس
3. محیط رسوبی و دیاژنز سازند نایبند در برش بلبلوئیه، شرق کرمان

زهرا کلانترزاده

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 101-116

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21644

چکیده
  سازند نایبند (نورین - رتین) در برش بلبلوئیه، 105 متر سنگ آهک، کوارتزارنایت، شیل آهکی و شیل را شامل می‌شود. اجزای کربناته برجا، نابرجا (دانه‌های اسکلتی و دانه‌های غیراسکلتی) و اجزای غیرکربناته نابرجا نهشته‌های سازند نایبند را تشکیل می‌دهند. اجزای کربناته برجا، انواع سیمان کربناته، گل آهکی، میکرواسپار و اسپار دروغین را شامل می‌شود. ...  بیشتر

4. پالینومرفهای دریایی( آکری تارک ها ) دونین پسین در ناحیه شاهزاده محمد کرمان

رقیه روزگار؛ عباس صادقی؛ محمد قویدل سیوکی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 69-82

چکیده
          چکیده   سازندهای پادها و بهرام در ناحیه شاهزاده محمد به ضخامت 597 متر حاوی پالینومرفهای فراوان از قبیل آکریتارک ها، اسپورها، کیتینو زوآ و اسکلوکودونت می باشند. در این تحقیق تنها گونه های مربوط به آکریتارک و پرا سینوفیتای این دو سازند مورد مطالعه قرار گرفته است. که مهمترین گونه های آن عبارتند از:   Chomotriletes vedugensis, Gorgonisphaeridium abstrosum, ...  بیشتر