زیست چینه نگاری
1. بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب‌و‌هوایی و جغرافیای زیستی دیرینۀ آنها

صفورا یاسبلاغی شراهی؛ بیژن یوسفی یگانه؛ سکینه عارفی فرد؛ محمد مهدی فرهپور؛ دانیل وچار

دوره 36، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 51-74

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.118996.1118

چکیده
  سازند باغ ونگ به سن یاختاشین بالایی تا بلورین بالایی در دو برش چینه‌شناسی در شمال طبس در شرق ایران مرکزی مطالعه شد. بررسی فوزولینیدها و فرامینیفرهای کوچک سازند باغ ونگ در دو برش مطالعه‌شده به شناسایی جنس‌ها و گونه‌های جدید منجر شد که برای نخستین‌بار در رسوبات یاختاشین بالایی و بلورین ایران گزارش می‌شوند. بر اساس فوزولینیدهای شناسایی‌شده، ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
2. پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند نیور، تیکدر، شمال‌غرب کرمان، ایران مرکزی

حسین هاشمی؛ فرشته سجادی؛ ندا بهرامی حصاری

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.108889.1034

چکیده
  پالینومورف‌های متنوعی شامل آکریتارک‌ها، سیست پرازینوفیت‌ها، کیتینوزوآ‌ها، اسکلوکودونت‌ها و اسپورها با حفظ‌شدگی متوسط تا خوب در قسمتی از (90 متر) نهشته‌های سازند نیور (200 متر) در برش چینه‌شناسی تیکدر، شمال‌غرب کرمان، ایران مرکزی وجود دارند.پالینوفلورای مطالعه‌شده شامل1 گونه (متعلق به 1 جنس) از سیست پرازینوفیت‌ها، 25 گونه (منتسب ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
3. بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند فرخی در شمال باختری خور، ایران مرکزی با استفاده از پالینومورف‌ها و فرامینیفرها

صدیقه جداوی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ محمودرضا مجیدی فرد

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.109056.1036

چکیده
  به‌منظور مطالعه‌های چینه‌نگاری سنگی و زیستی سازند غیررسمی فرخی، برش عزیزآباد واقع در شمال باختری شهر خور انتخاب شد. ستبرای سازند فرخی در این برش 233 متر است، به‌شکل پیوسته روی سنگ‌‌آهک‌های سازند هفتومان قرار گرفته و همبری بالایی آن با سازند چوپانان ناپیوسته از نوع موازی است و به چهار بخش غیررسمی تقسیم شده است. درمجموع، 81 نمونۀ ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
4. کاربرد داده‎های عنصری در بازسازی شرایط اکسیداسیون - احیای دیرینه سازند قم در برش خانی‎آباد، جنوب خاوری کاشان

الهام اسدی مهماندوستی؛ جهانبخش دانشیان؛ نعمت الله مارگیر

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 31-46

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.108159.1028

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، سازند قم در برش چینه‌شناسی خانی‎آباد واقع در جنوب خاوریکاشان ازنظر داده‎های ژئوشیمیایی بررسی شد. این سازند در برش مطالعه‌شده 70 متر ضخامت دارد و از لایه‌های نازک تا ضخیم و توده‌ای سنگ آهک، سنگ آهک رسی و مارن تشکیل شده است. مطالعه‌های پتروگرافی نشان می‎دهند فرامینیفرها، جلبک قرمز، خارپوستان، بریوزوئر، دوکفه‌ای‌ها، ...  بیشتر

میکروفاسیس
5. رخساره‌ها و محیط رسوبی توالی پیش‌روندۀ آواری و کربناتۀ کرتاسۀ پایینی در حاشیۀ جنوب‌غربی ایران مرکزی، شمال‌شرق اصفهان

زهرا مزروعی سبدانی؛ محمدعلی صالحی؛ حمیدرضا پاکزاد؛ علی بهرامی

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 67-90

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.109982.1044

چکیده
  توالی آواری و کربناتۀ مطالعه‌شده شامل بخش‌های آغازین کرتاسۀ پایینی در کوه بجاره واقع در شمال‌شرق اصفهان است که به‌عنوان اولین نهشته‌ها پس‌از رخداد فاز سیمرین پسین نهشته شده‌اند. مطالعۀ رخساره‌های سنگی به شناسایی چهار رخسارۀ درشت‌دانه‌ (Gh، Gcm، Gt و (Gp، پنج رخسارۀ متوسط‌دانه (St، Sp، Sr، Sm و Sh) و دو رخسارۀ ریزدانه (Fm و Fl) و همچنین رخسارۀ ...  بیشتر

6. خاستگاه رسوبات سیلیسی‌آواری سازند باقروق در ایران مرکزی براساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی: ارتباط آن با وضعیت تکتونیکی حاشیه فعال جنوب اوراسیا

سیده حلیمه هاشمی عزیزی؛ پیمان رضایی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ مهدی جعفرزاده؛ مهدی مسعودی

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 18-40

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21621

چکیده
  توالی مختلط سیلیسی‌آواری - کربناته با محتوای عمدتاً آذرآواری گروه نخلک در ایران مرکزی ازنظر سنگ‌شناسی در تریاس ایران منحصربه‌فرد بوده است و شباهت‌هایی را تنها با توالی آق‌دربند در شمال‌شرق ایران نشان می‌دهد. گروه نخلک مرکب از سه سازند الم، باقروق و اشین است. شواهد پتروگرافیکی سازند باقروق نشان می‌دهد وجود دانه‌های گراولی کربناته ...  بیشتر

7. فرامینیفرای آگلوتینه فاقد پیچش میوسن زیرین برش دوبرادر، جنوب شرق قم

جهانبخش دانشیان؛ لیلا رمضانی دانا

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 51-68

چکیده
  فرامینیفرا کوچک با پوسته آگلوتینه از جمله گروه‏های فونایی هستد که در سازند قم و در برش چینه‏شناسی دو برادر واقع در جنوب شرق قم حضور دارند. هر چند که این گروه نسبت به سایر فرامینیفرا با پوسته هیالین و پورسلانوز تنوع و فراوانی کمتری دارند. در این تحقیق برای اولین بار فرامینیفرا آگلوتینه فاقد پیچش میوسن پیشین سازند قم در ناحیه الگو ...  بیشتر

8. ریزرخساره‌ها، مدل رسوبی، چینه ‌ نگاری سکانسی و دیاژنز سازند هفتومان (کرتاسه بالایی)، ناحیه خور - شرق ایران مرکزی

محسن لیاقت؛ حمید کمال سروستانی؛ عباس صادقی؛ مسعود موسویان

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 83-104

چکیده
       رسوبات کرتاسه که با رخساره‌های متنوع شناخته می‌شوند، در تمام ایران گسترش یافته‌اند. در ناحیه خور، بلوک یزد و در شرق ایران مرکزی این رسوبات به خوبی رخنمون یافته‌اند. سازند هفتومان با سن سنومانین در کوه دبرسو، جنوب ناحیه خور (در شرق ایران مرکزی) با رویکردی یکپارچه جزئی از مطالعات نموداری، بیواسترانیگرافی و تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

9. تاریخچه دیاژنز ماسه سنگهای کامبرین زیرین، در رخنمون گزوئیه، ایران مرکزی

محمد رضا قطبی راوندی؛ مهدی رضا پورسلطانی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 103-125

چکیده
  توالی رسوبی سیلیسی آواری داهو (کامبرین زیرین)، در ایران مرکزی، با ضخامت حدود 280 متر، در منطقه گزوئیه با یک سطح فرسایشی بر روی سنگهای رسوبی نئوپروتروزوئیک-کامبرین زیرین (سری دزو) قرار گرفته است. این توالی توسط رسوبات کربناته دریایی کامبرین میانی-کامبرین بالایی (سازند کوه بنان) نیز بطور هم شیب پوشیده شده است. بر اساس مطالعات صحرایی و ...  بیشتر

10. چینه‌نگاری سنگی، زیستی و رخساره‌های رسوبی سازند شاه‌کوه در برش کوه تنگل بالا، جنوب غرب خور (ایران مرکزی)

عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی؛ سیدمسعود موسویان

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 79-95

چکیده
        این پژوهش در برگیرنده مطالعات چینه‏نگاری سنگی، زیستی و توصیف رخساره‌های رسوبی سازند شاه کوه به سن کرتاسه پیشین در جنوب غرب شهرستان خور در شرق ایران مرکزی می باشد. بدین منظور یک برش چینه­شناسی در کوه تنگل بالا اندازه‏گیری، نمونه‏برداری و مطالعه شده است. سازند شاه کوه در این برش 950 متر ضخامت داشته و به طور عمده از سنگ آهک­های ...  بیشتر

11. نقش تغییرات محیط زیست دیرینه در ایجاد حوادث زیستی کلواسر و انقراض زیستی مرز فرازنین – فامنین در برش‌های ایران مرکزی و مقایسه آنها با برش‌های حوضه اروپا

علی بهرامی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 39-62

چکیده
            برش‌های قلعه کلاغو، حوض دوراه 1 و 2 در ایران مرکزی جهت تعیین محل دقیق مرز فرازنین - فامنین مورد بررسی قرار گرفته‌اند. داده‌های کنودونتی منجر به شناسایی 45 گونه متعلق به 8 جنس گردید که عمدتاً متعلق به ایکریودوس‌ها و پلی گناتیدها می‌باشند. بررسی زیست چینه‌نگاری فونای کنودونتی وجود ناپیوستگی با بازه زمانی Upper rhenana to Middle triangularis ...  بیشتر

12. رخساره‌های رسوبی و اثرات طوفان در سیستم‌های آواری- کربناته تریاس پسین (نورین- رتین) در شمال اصفهان، ایران مرکزی

ناصر ارزانی؛ مریم منانی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
      با پیشروی دریای تریاس پسین و پس از رویداد خشکی زایی سیمرین پیشین، توالی رسوبی متشکل از مارن، ماسه سنگ و سنگ آهک ریفی در ایران مرکزی بر جا گذاشته شده است که به سازند نایبند موسوم است. این سازند در شمال اصفهان به بخش‌های گلکان (تناوب مارن و ماسه سنگ)، بیدستان (ماسه سنگ و سنگ آهک ریفی)، حوض شیخ (تناوب مارن و ماسه سنگ)، حوض خان (سنگ آهک ریفی ...  بیشتر

13. رخساره زیستی کنودونت‌های مرز دونین – کربونیفر در ایران مرکزی (برش‌های قلعه کلاغو، حوض دوراه 1 و 2) و مقایسه آنها با برش‌های حوضه آلپ در اروپا و ارتباط آنها با حادثه زیستی هنگنبرگ

مهدی یزدی؛ علی بهرامی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 59-80

چکیده
      در این تحقیق به بررسی های زیست چینه نگاری و رخساره های زیستی کنودونت های برش های مورد مطالعه ایران مرکزی (برش های قلعه کلاغو، حوض دوراه 1 و 2 در حوضه طبس) و مقایسه آنها با برش های حوضه آلپ در اروپا پرداخته شده است. مطالعه 56 گونه و 15 جنس کنودونتی وتعیین رخساره های زیستی کنودونت های مربوطه در برش‌های ایران مرکزی حاکی از استقرار این برش ...  بیشتر

14. معرفی لوله‌های زیستی‌ کرم‌های پرتاران در سازند د ِ برسو (ایران مرکزی)

محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ حمید کمالی سروستانی؛ سید مسعود موسویان

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 21-30

چکیده
         حمید کمالی سروستانی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی *   عباس صادقی، دانشیار، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی   محمد حسین آدابی، استاد، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی   سید مسعود موسویان، دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی     چکیده   بررسی پلی‌کائت‌ها در سازند دبرسو به شناسایی سه جنس Glomerula ، Rotulispira ، Rotularia ...  بیشتر

15. رسوب شناسی و زمین ریخت شناسی پلایای ساغند، ایران مرکزی، استان یزد

حبیب اله ترشیزیان

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 137-162

چکیده
             حوضه پلایای ساغند با مساحتی حدود 2200 کیلومتر مربع، در ایران مرکزی و در استان یزد واقع شده است. از نظر زمین شناسی، تشکیل این حوضه مربوط به فعالیت های زمین ساختی پلیوکواترنری است. تحت تاثیر این حرکات، یک چاله یا فروافتادگی بزرگ ساختمانی تشکیل و به تدریج هرز آب های سطحی موجود، درون آن جمع گردید. با تبخیرآب درون چاله ...  بیشتر