زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران)

معصومه سبک رو؛ محمد وحیدی نیا؛ محمدحسین آدابی؛ نسرین هداوندخانی

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 21-50

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.25496

چکیده
  به‌منظور مطالعة زیست‌چینه‌نگاری و شناسایی زون‌های زیستی سازند پابده برمبنای زون‌بندی‌های زیستی جدید روزن‌داران شناور در محدودة تتیس، یک برش تحت‌الارضی در جنوب فروافتادگی دزفول واقع در میدان نفتی پارسی (چاه اکتشافی شماره-۱) انتخاب شد. برمبنای مطالعة سازند پابده در میدان پارسی (چاه اکتشافی شماره-۱) ۳۲۰ مقطع نازک میکروسکوپی مطالعة ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های الیگوسن سازند پابده برمبنای روزن‌داران شناور در ناحیة بندرعباس

جهانبخش دانشیان؛ محبوبه سادات طباطبایی؛ علیرضا طهماسبی

دوره 36، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.121426.1152

چکیده
  در این پژوهش زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های الیگوسن سازند پابده در ناحیة بندرعباس بررسی شده است. بررسی توزیع روزن‌داران شناور در چهار برش سطحی و زیرسطحی (برش چمپه، چاههای سفید، بندلنگه و تفتان) به شناسایی مرز ائوسن/ الیگوسن و معرفی چهار بیوزون روزن‌داران شناور (Zone E16, Hantkenina alabamensis Highest- occurrence Zone, Zone O1. Pseudohastigerina naguewichiensis Highest-occurrence Zone, Zone ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
تطابق زیست چینه‌نگاری و مجموعه‌های فرامینیفری توالی‌های الیگوسن در حوضه فارس

طاهره حبیبی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 113-134

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21139

چکیده
  این مطالعه به بررسی ویژگی‌های زیست چینه‌ای و مجموعه‌های فرامینیفری توالی‌های الیگوسن (سازند آسماری) در چهار برش چینه‌شناسی شول، کفترک، دارنگون و نورآباد در حوضه فارس پرداخته است. بر اساس پخش و پراکندگی فرامینیفرها در برش‌های مورد مطالعه سه زیست زون تجمعی (روپلین-چاتین) شناسایی شد که عبارتند از: . Nummulites vascus-Nummulites fichteli, Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa, ...  بیشتر

بررسی ریزرخساره‌ها و بازسازی محیط رسوب‌گذاری ساند قم در ناحیه سیرجان، جنوب غرب کرمان

محمد داستانپور؛ محمدرضا وزیری؛ ابراهیم محمدی

دوره 30، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 35-54

چکیده
           برونزدهای سازند قم در ناحیه‌ سیرجان (جنوب غربی کرمان، حوضه پیش کمان سنندج-سیرجان) با 156 متر ضخامت، عمدتاً متشکل از سنگ آهک‌های متوسط تا ضخیم لایه و توده‌ای و مارن می‌باشد. آنها با ناپیوستگی بر روی کنگلومرایی که احتمالاً معادل سازند قرمز زیرین می‌باشد، قرار گرفته و در انتها توسط آبرفت پوشیده شده‌اند. روزن‌داران کف‌زی، ...  بیشتر