زیست چینه نگاری
1. استفاده از اکوگروه‌های اسپورومورفی (SEGs) و پالینوفاسیس برای بازسازی پالئواکولوژی سازند دلیچای، برش چینه‌شناسی اندریه، البرز مرکزی

فیروزه هاشمی یزدی؛ ندا بشیری؛ فرشته سجادی

دوره 36، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.118759.1116

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، مدل اکوگروه‌های اسپورومورفی (Sporomorph EcoGroups: SEGs) و جوامع گیاهی مرتبط با آن و همچنین پالینوفاسیس برای بازسازی پالئواکولوژی سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی اندریه در شمال‌شرق روستای اندریه، البرز مرکزی استفاده شد. بر اساس اطلاعات مربوط به اکوگروه‌های اسپورومورفی در رسوبات مطالعه‌شده، نسبت کم جوامع گیاهی Upland/Lowland و نسبت ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
2. موقعیت سنگ‌چینه‌ای و تنوع رخدادهای سنگ‌های آذرین بازیک آلکالن در واحدهای سنگ‌چینه‌ای پرمین، پهنۀ البرز مرکزی

حدیقه خاتون کاظمی؛ حبیب اله قاسمی؛ عزیزا... طاهری

دوره 34، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114148.1075

چکیده
  توالی نسبتاً کاملی از واحدهای سنگ‌چینه‌ای پرمین شامل سازندهای دورود (عمدتاً از ماسه‌سنگ و شیل)، روته (عمدتاً از سنگ‌آهک با بین‌لایه‌هایی از مارن) و نسن (عمدتاً از سنگ‌آهک و شیل‌) در البرز مرکزی از سیاه‌بیشه و هریجان در جادۀ چالوس تا یوش، بلده، زرین‌کمر و ورازان در جنوب آمل، در استان مازندران رخنمون دارد. بر اساس برداشت‌های صحرایی ...  بیشتر

3. معرفی ماکروفسیل‌های گیاهی منطقه بلده (البرز مرکزی) ، تعیین سن و بیوستراتیگرافی آنها

فاطمه واعظ جوادی؛ نصراله عباسی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 37-64

چکیده
             گروه شمشک در منطقه بلده دارای گسترش و رخنمون بسیار خوبی می‌باشد. تعداد 22 گونه ماکروفسیل گیاهی متعلق به 14 جنس از راسته‌های مختلفی نظیر اکوئی ستال‌ها، فیلیکال‌ها، بنتیتال‌ها، سیکادال‌ها، گینکگوآل‌ها، چکانوسکیال‌ها و کونی فرال‌ها تشخیص داده شد. دو بیوزون تجمعی (Assemblage zone) در منطقه بلده، البرز مرکزی ...  بیشتر

4. استفاده از شواهد پالینولوژی در بازسازی محیط تشکیل رسوبات سازند شمشک، شمال سمنان

فرشته سجادی؛ سید حسین هاشمی؛ یاسر رضازاده؛ فیروزه هاشمی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 129-148

چکیده
    در نمونه های رسوبات سازند شمشک در برش چینه شناسی شهمیرزاد، البرز مرکزی، عناصر مختلف پالینولوژیکی شامل میوسپورها، AOM تیره و روشن، فیتوکلاست های تیره (قطعات تیره و فاقد ساختمان داخلی) آکریتارک ها، اسپور الگ ها و قارچ ها، و خرده های چوب (بافت های گیاهی، کوتیکول) وجود دارند. بر اساس تفسیر ویژگی های عناصر مذکور، رسوبات دربرگیرنده در ...  بیشتر

5. اهمیت Tornacia sarjeantii در پالینوستراتیگرافی رسوبات دونین بالایی غرب گرمابدر شمال شرق تهران

سید حسین هاشمی؛ فاطمه تابع

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، ، صفحه 117-134

چکیده
    پالینوفلورای متنوعی شامل انواع پالینومورف های مربوط به محیط های دریایی و خشکی مانند میکروفیتوپلانکتون ها، اسپورها، کریپتوسپورها، کیتینوزوآها، و اسکولوکودونت ها با حفظ شدگی بسیار خوب در نهشته های سازند جیرود در برش چینه شناسی غرب گرمابدر، شمال شرق تهران، وجود دارند. در پالینوفلورای مذکور، میکروفیتوپلانکتون ها و اسپورها تنوع ...  بیشتر