زیست چینه نگاری
1. بررسی حوادث زیستی و گسترش زمانی نانوفسیل‌های آهکی در بخش فوقانی سازندگورپی-بخش تحتانی سازند پابده، شمال غرب شیراز

سعیده سنماری؛ بهزاد سعیدی رضوی

دوره 36، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 135-147

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.123093.1165

چکیده
  در این مطالعه نانوفسیل­های آهکی بخش فوقانی سازند گورپی و بخش تحتانی سازند پابده در برش پره نوبر واقع در شمال غرب شیراز مورد بررسی قرار گرفت. ستبرای محدوده برداشت شده در برش مورد مطالعه 41 متر است. در این برش، بخش فوقانی سازند گورپی اساساً از لیتولوژی شیل و آهک آرژیلی و بخش تحتانی سازند پابده از رخساره شیل تشکیل شده است. در این مطالعه ...  بیشتر

پالئواکولوژی
2. بررسی نوسانات سطح نسبی آب دریا طی نهشته‌شدن سازند گورپی برمبنای داده‌های پالینولوژیکی در غرب دهلران

مهسا امیری؛ الهه زارعی

دوره 36، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 77-96

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120553.1132

چکیده
  به‌منظور بررسی محیط رسوبی سازند گورپی در برش بیشه‌دراز در جنوب استان ایلام از عوامل مختلفی ازجمله تنوع و فراوانی داینوسیست‌ها، نسبت داینوسیست‌های پریدینوئید به گونیالاکوئید (P/G)، مطالعات پالینوفاسیسی و فاکتورهای حفاظت از مواد آلی استفاده شد. از ابتدای سازند گورپی به سن کمپانین تا لایه‌های شیلی قسمت فوقانی بخش آهکی سیمره (لوفا) ...  بیشتر

میکروفاسیس
3. بررسی ویژگی‬های رسوبی- دیاژنزی و ژئوشیمیایی سازند ایلام در شمال‬غرب آبدانان، کبیرکوه

الهام اسدی مهماندوستی؛ جهانبخش دانشیان؛ محمد فرید محمدپناه

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 77-104

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.118968.1117

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، سازند ایلام از گروه بنگستان با سن کرتاسۀ پسین در شمال‌غرب آبدانان واقع در تاقدیس کبیرکوه ازنظر ویژگی‌های رسوبی، فرایندهای دیاژنزی و ژئوشیمیایی بررسی شده است. مطالعه‌های صحرایی نشان می‌دهند این سازند در برش مطالعه‌شده با ضخامت 281 متر از سنگ‌آهک‌های توده‌ای، متوسط تا نازک‌لایه با میان‌لایه‌های شیل و آهک آرژیلی ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
4. بررسی نانوفسیل‌های آهکی در بخش بالایی سازند گورپی- بخش زیرین سازند پابده در برش آرکواز، جنوب خاور ایلام

سعیده سنماری

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116010.1088

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، رسوبات پالئوسن در مرز سازندهای گورپی و پابده در برش آرکوازواقع در جنوب‌شرق ایلام بررسی شدند. بخش بالایی سازند گورپی از شیل خاکستری و بخش زیرین سازند پابده از شیل ارغوانی تشکیل شده است. در مطالعۀ حاضر، 23 گونه متعلق به 17 جنس از نانوفسیل‌های آهکی شناسایی شدند. در رسوبات بررسی‌شده، نه حادثۀ زیستی ثبت شد که بر اساس آنها، ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
5. بررسی روند تغییرات دمای دیرینه در نهشته‌های کربناتۀ آپتین - آلبین در زون چین‌خورده - راندۀ زاگرس بر مبنای داده‌های ایزوتوپ اکسیژن

سید محمدعلی موسوی زاده

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 55-72

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116406.1093

چکیده
  در مطالعۀ حاضر سعی شد روند تغییرات اقلیمی در زمان تشکیل نهشته‌های کربناتۀ سازند داریان به سن آپتین در زون چین‌خورده - راندۀ زاگرس با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی (شامل داده‌های ایزوتوپی و عنصری) بررسی شود. به‌منظور مطالعۀ نوسانات دمای دیرینه از روند تغییرات ایزوتوپ اکسیژن (شاخص حساس به دما) استفاده شد. نتایج به دست آمده وجود یک ...  بیشتر

میکروفاسیس
6. بازنگری سنگ‌‌شناسی و بررسی محیط رسوب‌گذاری توالی کربناته- آواری سازند پابده در جنوب‌شرق استان ایلام، غرب ایران

سیده زهرا حسینی عسگرآبادی؛ حسن محسنی؛ سعید خدابخش؛ عفت پاسبان

دوره 34، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 57-82

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.112377.1065

چکیده
  سازند پابده به سن پالئوسن- الیگوسن در حوضۀ پیش‌بوم زاگرس واقع است و ازنظر سنگ مخزن و منشأ اهمیت دارد و از این دیدگاه به‌ویژه در فروافتادگی دزفول موردتوجه بسیاری از زمین‌شناسان بوده است؛ هرچند به‌علت ریزدانه‌بودن، در بسیاری از بخش‌های حوضۀ زاگرس کمتر بررسی شده است. این سازند از مارن و سنگ‌آهک تشکیل شده است. بررسی ریزرخساره‌ها ...  بیشتر

پالئواکولوژی
7. ساختار‌های زیستی در پوستۀ روزن‌بران کف‌زی بزرگ (اربیتولین) نمونه‌ای از رسوبات آپتین-آلبین در جنوب ‌غرب اقیانوس نئوتتیس، زاگرس، جنوب‌ غرب ایران

سید محمدعلی موسوی زاده؛ فاطمه موسوی زاده

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.110933.1054

چکیده
  مطالعات انجام‌شده روی رسوبات سازند داریان به سن آپتین- آلبین در شمال شیراز تنوعی از ساختار‌های زیستی از نوع قشرزایی و حفاری را در بستر‌های سخت (hard substrates) نشان می‌دهند. دیوارۀ اربیتولین‌ها که شاخص‌ترین روزن‌برهای بزرگ کف‌زی در این بازۀ زمانی معرفی شده‌اند یکی از فراوان‌ترین بسترهای انتخاب‌شده توسط جانداران است. در این رسوبات ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
8. زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در شمال‌شرق شهرستان دهدشت (زون ایذه)

محبوبه فریدونپور؛ اعظم ماهانی پور؛ محمد داستانپور

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 23-42

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.108377.1029

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، سازند گورپی در تاقدیس کوه سیاه واقع در شمال‌شرقی شهرستان دهدشت (منطقۀ کهگیلویه) ازنظر نانوفسیل‌های آهکی بررسی شد. مطالعۀ زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی سازند گورپی در برش یادشده با ۲۱۲ متر ضخامت به شناسایی 48 جنس و 115 گونه از نانوفسیل‌های آهکی منجر شد. بر اساس نانوفسیل‌های آهکی شاخص، بایوزون‌های CC15 تا CC25 از ...  بیشتر

میکروفاسیس
9. تکامل محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند سروک در منطقۀ الشتر (شمال لرستان)

الهام اسدالهی؛ افشین زهدی؛ علی رحمانی؛ مجید میرزایی عطاآبادی

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.107126.1026

چکیده
  سازند سروک یکی از سنگ ‌مخزن‌های مهم حوضۀ رسوبی زاگرس است که عمدتاً از سنگ ‌آهک تشکیل شده است. مطالعه‌های صحرایی و بررسی‌های میکروسکوپی 100 مقطع نازک به شناسایی 12 ریزرخساره در 3 کمربند رخساره‌ای متعلق به پهنۀ جزرومدی، لاگون و دریای باز منجر شدند. ریزرخساره‌های معرفی‌شده و تغییرات تدریجی ریزرخساره‌ها در بخش‌های پایینی سازند سروک ...  بیشتر

10. بررسی مکانیسم تشکیل گلاکونی‌های قاعده سازند گورپی در شمال شرق گچساران (تاقدیس آنه)

محمد حسین محمودی قرائی؛ سمیه اکبری؛ محمود شرفی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 89-103

چکیده
      محمود شرفی، دانشجوی دکتری رسوب‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد *   سمیه اکبری، کارشناسی ارشد چینه‌شناسی دانشگاه اصفهان   محمد حسین محمودی قرائی، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد     چکیده   سازند گورپی ( سانتونین بالایی- مایس تریشتین زیرین ) که در حوضه‌رسوبی زاگرس در جنوب غرب ایران گسترش دارد . سازند گورپی با ناپیوستگی ...  بیشتر

11. مطالعه فونای فوزولینید سازند دالان در مقطع ایل بیک، ناحیه زردکوه، زاگرس.

سکینه عارفی فرد

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 99-117

چکیده
    رسوبات پرمین (گوادالوپین- لوپینگین) در مقطع ایل بیک در ناحیه زردکوه بختیاری در زاگرس مرتفع برای اولین بار از نظر فونای فوزولینید موجود در آن بطور جامع بررسی شد. در این مطالعه تعداد 30 گونه متعلق به 14 جنس شناسایی شدند و علاوه بر این گونه جدید Rugososchwagerina zagroensis از نظر سیستماتیک توصیف شد. تعداد 5 زون فوزولینید در سازند دالان در مقطع مورد ...  بیشتر

12. شواهد جدید از زیست چینه نگاری مرز آلبین – سنومانین برای نخستین بار از ایران ‌

جهانبخش دانشیان؛ کامیار یونسی؛ سید علی معلمی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 97-104

چکیده
    سازند سروک در تنگ چنارباشی با 712 متر ضخامت، شامل میکروفونایی از روزن بران پلانکتونی آلبین تا سنومانین می‌باشد. بررسی روزن بران مرز آلبین – سنومانین در این برش نشان می‌دهد که زون زیستی Rotalipora appeninicaحذف شده است. Paracostellagerina libyca شاخص مرز البین – سنومانین است و از آنجایی که همراه با این گونه، هیچ گونه شاخص آلبین نیست اولین ظهور این ...  بیشتر

13. چینه نگاری زیستی سازند تاربور در برش تنگ زندان، سبزه کوه (جنوب غربی بروجن، زاگرس مرکزی) بر اساس روزن بران و رودیست‌ها

برزو عسکری پیربلوطی؛ احمدرضا خزایی؛ محمدعلی جعفریان؛ خسرو خسروتهرانی؛ مسیح افقه؛ احمد عبیات

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 49-64

چکیده
         برزو عسگری پیربلوطی ، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران *   احمد رضا خزاعی، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند   محمد علی جعفریان، استاد بازنشسته گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان   خسرو خسرو تهرانی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران   مسیح افقه، دانشیار، گروه زمین شناسی دانشگاه ...  بیشتر

14. ژئوشیمی و پتروگرافی سازند گرو (نئوکومین-آپسین) در برش نمونه (کبیرکوه، استان ایلام)

مریم جمالیان؛ محمدحسین آدابی؛ میررضا موسوی؛ عباس صادقی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
     به منظور تعیین انواع کمربندهای رخساره‌ای، محیط رسوبی، ترکیب کانی‌شناسی اولیه، دمای قدیمه و محیط دیاژنزی سازند گرو، 624 متر از این سازند در برش نمونه (واقع در یال جنوب غربی کبیرکوه) متعلق به نئوکومین-آپسین مورد مطالعات ژئوشیمی و پتروگرافی قرار گرفته است. در این برش مرز زیرین سازند گرو رخنمون ندارد ولی در چاه شماره 1 کبیرکوه، ...  بیشتر

15. مطالعه فرایندهای دیاژنتیکی و تغییرات ژئوشیمیایی عناصر فرعی سازند سروک در جنوب ایران

پریسا غلامی؛ محمد حسین آدابی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 51-72

چکیده
    سازند سروک، با سن کرتاسه میانی (آلبین-تورونین)، در حوضه زاگرس و در جنوب غربی ایران گسترش دارد و به طور عمده از کربنات و مقدار کمتری شیل و مارن تشکیل شده است. این سازند دومین سنگ مخزن کربناته مهم در منطقه زاگرس است. برای بررسی تأثیر فرایندهای دیاژنزی و تغییرات ژئوشیمیایی عناصر فرعی بر خصوصیات مخزنی سازند سروک، از داده­های پتروگرافی ...  بیشتر

16. زیست‌چینه‌نگاری روزن بران رسوبات سازندهای گورپی و تاربور در شمال شرق جهرم

جهانبخش دانشیان؛ لیلا فضلی؛ داریوش باغبانی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 89-102

چکیده
                                             در این تحقیق رسوبات سازندهای گورپی و تاربور در چاه قطب آباد واقع در شمال شرق جهرم در استان فارس، به جهت مطالعه زیست چینه نگاری انتخاب شدند. سازندگورپی در این چاه از 450 متر سنگ آهک رسی تشکیل شده که در مرز زیرین خود به طور پیوسته بر روی سازند ایلام و در ...  بیشتر