1. بررسی آمیختگی نفت ها در مخزن آسماری میدان قلعه نار

سعیده رستگاری؛ محمدرضا کمالی؛ حسین رحیم پور

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، ، صفحه 35-46

چکیده
  میدان قلعه نار در 30 کیلومتری شمال شهرستان اندیمشک و در حاشیه ی شمالی بین میدان های کبود و لبه سفید قرار گرفته ویکی از میادین واقع در فروافتادگی دزفول است. درقسمت غرب و جنوب غرب فروافتادگی دزفول سه سیستم نفتی شناخته شده است.گروه اول نفتهای ترشیری که از سازند پابده سرچشمه می گیرند و در میدان لبه سفید پراکنده اند. گروه دوم نفتهای ژوراسیک ...  بیشتر