1. بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه زیرین در منطقه راور، شمال کرمان

طیبه احمدی؛ محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، ، صفحه 87-116

چکیده
  مقطع چینه شناسی از رسوبات کرتاسه زیرین در منطقه راور(شمال کرمان) از لحاظ بیواس تراتیگرافی و پالئواکولوژیاندازه گیری و مطالعه شده است . به طور کلی در این برش ها نهشته های کرتاسه زیرین با مارن ها و تخریبی های قرمزرنگ شروع و با آهک های ستیغ ساز خاتمه می یابند.ماکروفسیل ها، فرامینیفرهای بنتیک، استراکدها و جلبک های آهکی فسیل های تشکیل د ...  بیشتر