زیست چینه نگاری
1. پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند نیور، تیکدر، شمال‌غرب کرمان، ایران مرکزی

حسین هاشمی؛ فرشته سجادی؛ ندا بهرامی حصاری

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.108889.1034

چکیده
  پالینومورف‌های متنوعی شامل آکریتارک‌ها، سیست پرازینوفیت‌ها، کیتینوزوآ‌ها، اسکلوکودونت‌ها و اسپورها با حفظ‌شدگی متوسط تا خوب در قسمتی از (90 متر) نهشته‌های سازند نیور (200 متر) در برش چینه‌شناسی تیکدر، شمال‌غرب کرمان، ایران مرکزی وجود دارند.پالینوفلورای مطالعه‌شده شامل1 گونه (متعلق به 1 جنس) از سیست پرازینوفیت‌ها، 25 گونه (منتسب ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
2. پالینوستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی (دوگر) البرز مرکزی و شرقی

فیروزه هاشمی یزدی؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمی

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.109218.1039

چکیده
  شیل و شیل‌های آهکی ژوراسیک میانی در شمال ایران پراکندگی جغرافیایی وسیعی دارند. پالینوفلورای متنوعی شامل 90 گونه اسپور (متعلق به 44 جنس) و 22 گونه پولن (منتسب به 9 جنس) در نهشته‌های سازند دلیچای در برش‌های چینه‌شناسی پل دختر و بلو (البرز مرکزی) و لوان (البرز شرقی) وجود دارد؛ علاوه‌بر پالینومورف‌های شاخص محیط خشکی، عناصر دریایی شامل داینوسیست‌ها، ...  بیشتر

پالئواکولوژی
3. پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان

حسین هاشمی؛ شهرزاد سپیده دم؛ روح الله حسین زاده

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21286

چکیده
  سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان، شامل شیل، ماسه‌سنگ، دولوستون، و کنگلومرا است. این واحد سنگی در مقطع چینه‌شناسی مورد مطالعه به طور پیوسته روی سازند بهرام و با ناپیوستگی زیر سازند سردر قرار دارد. پالینوفلورای نسبتاً متنوعی با حفظ شدگی ضعیف تا متوسط شامل میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی (آکریتارک‌ها و پرازینوفیت‌ها)، ...  بیشتر

4. پالینوستراتیگرافی نهشته های دونین جنوب غرب شاهرود

سیدحسین هاشمی؛ مهناز فرهادیانی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 27-40

چکیده
    در سازند جیرود در برش چینه شناسی دهملا، جنوب غرب شاهرود، پالینوفلورای متنوعی با حفظ شدگی نسبتا خوب عمدتا شامل میکروفیتوپلانکتون ها (سیست پرازینوفیت و آکریتارک)، اسپورها، و با تنوع و فراوانی کمتر کیتینوزوآها و اسکلوکودونت ها وجود دارد. وجود پالینوفلورای مذکور نشان دهنده تشکیل رسوبات مورد مطالعه در محیط دریایی کم عمق حاشیه قاره ...  بیشتر

5. اهمیت Tornacia sarjeantii در پالینوستراتیگرافی رسوبات دونین بالایی غرب گرمابدر شمال شرق تهران

سید حسین هاشمی؛ فاطمه تابع

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، ، صفحه 117-134

چکیده
    پالینوفلورای متنوعی شامل انواع پالینومورف های مربوط به محیط های دریایی و خشکی مانند میکروفیتوپلانکتون ها، اسپورها، کریپتوسپورها، کیتینوزوآها، و اسکولوکودونت ها با حفظ شدگی بسیار خوب در نهشته های سازند جیرود در برش چینه شناسی غرب گرمابدر، شمال شرق تهران، وجود دارند. در پالینوفلورای مذکور، میکروفیتوپلانکتون ها و اسپورها تنوع ...  بیشتر