1. زیست‌چینه‌نگاری نهشته های کرتاسه بالایی در شمال بیرجند (برش شوشود)

فرح جلیلی؛ ناصر رئیس السادات؛ مهنازالسادات امیرشاهکرمی؛ غلامرضا میراب شبستری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 47-61

چکیده
    به منظور مطالعات زیست چینه‏نگاری نهشته‏های کرتاسه بالایی (کامپانین بالایی- ماستریشتین) یک برش واقع در 50 کیلومتری شمال بیرجند و در مجاورت روستای شوشود به ضخامت 740 متر اندازه­گیری و نمونه­برداری گردیده است. مرز بالایی با یک قاعده کنگلومرایی و به صورت ناپیوسته است. برش مورد نظر بیشتر از سنگ آهک، سنگ آهک بایوکلاستی، سنگ آهک ماسه­ای ...  بیشتر

2. چینه نگاری زیستی سازند تاربور در برش تنگ زندان، سبزه کوه (جنوب غربی بروجن، زاگرس مرکزی) بر اساس روزن بران و رودیست‌ها

برزو عسکری پیربلوطی؛ احمدرضا خزایی؛ محمدعلی جعفریان؛ خسرو خسروتهرانی؛ مسیح افقه؛ احمد عبیات

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 49-64

چکیده
         برزو عسگری پیربلوطی ، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران *   احمد رضا خزاعی، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند   محمد علی جعفریان، استاد بازنشسته گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان   خسرو خسرو تهرانی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران   مسیح افقه، دانشیار، گروه زمین شناسی دانشگاه ...  بیشتر

3. معرفی استراکدهای موجود در مارن‌های واحدهای 1 و 3 ( K1 and K3 ) سازند تاربور در کوه چهل‌چشمه ‌خرامه (جنوب شرق شیراز)

پوراندخت عبدالهی؛ حسن امیری بختیار؛ حسن امیری بختیار؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 139-148

چکیده
               چکیده   با توجه به اهمیت استراکدها در تشخیص محیط دیرینه و سن رسوبات، در این تحقیق استراکدهای موجود در مارن‌های واحدهای 1 و 3 سازند تاربور در کوه چهل‌چشمه خرامه مورد بررسی قرار گرفته است. سازند تاربور در این منطقه 712 متر ضخامت دارد و به شش واحد سنگی تفکیک شده است. در این مطالعه تعداد 60 نمونه از مارن‌های واحدهای 1 و 3 برداشت ...  بیشتر

4. زیست‌چینه‌نگاری روزن بران رسوبات سازندهای گورپی و تاربور در شمال شرق جهرم

جهانبخش دانشیان؛ لیلا فضلی؛ داریوش باغبانی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 89-102

چکیده
                                             در این تحقیق رسوبات سازندهای گورپی و تاربور در چاه قطب آباد واقع در شمال شرق جهرم در استان فارس، به جهت مطالعه زیست چینه نگاری انتخاب شدند. سازندگورپی در این چاه از 450 متر سنگ آهک رسی تشکیل شده که در مرز زیرین خود به طور پیوسته بر روی سازند ایلام و در ...  بیشتر