زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران)

معصومه سبک رو؛ محمد وحیدی نیا؛ محمدحسین آدابی؛ نسرین هداوندخانی

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 21-50

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.25496

چکیده
  به‌منظور مطالعة زیست‌چینه‌نگاری و شناسایی زون‌های زیستی سازند پابده برمبنای زون‌بندی‌های زیستی جدید روزن‌داران شناور در محدودة تتیس، یک برش تحت‌الارضی در جنوب فروافتادگی دزفول واقع در میدان نفتی پارسی (چاه اکتشافی شماره-۱) انتخاب شد. برمبنای مطالعة سازند پابده در میدان پارسی (چاه اکتشافی شماره-۱) ۳۲۰ مقطع نازک میکروسکوپی مطالعة ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های الیگوسن سازند پابده برمبنای روزن‌داران شناور در ناحیة بندرعباس

جهانبخش دانشیان؛ محبوبه سادات طباطبایی؛ علیرضا طهماسبی

دوره 36، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.121426.1152

چکیده
  در این پژوهش زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های الیگوسن سازند پابده در ناحیة بندرعباس بررسی شده است. بررسی توزیع روزن‌داران شناور در چهار برش سطحی و زیرسطحی (برش چمپه، چاههای سفید، بندلنگه و تفتان) به شناسایی مرز ائوسن/ الیگوسن و معرفی چهار بیوزون روزن‌داران شناور (Zone E16, Hantkenina alabamensis Highest- occurrence Zone, Zone O1. Pseudohastigerina naguewichiensis Highest-occurrence Zone, Zone ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
بررسی نانوفسیل‌های آهکی در بخش بالایی سازند گورپی- بخش زیرین سازند پابده در برش آرکواز، جنوب خاور ایلام

سعیده سنماری

دوره 35، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116010.1088

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، رسوبات پالئوسن در مرز سازندهای گورپی و پابده در برش آرکوازواقع در جنوب‌شرق ایلام بررسی شدند. بخش بالایی سازند گورپی از شیل خاکستری و بخش زیرین سازند پابده از شیل ارغوانی تشکیل شده است. در مطالعۀ حاضر، 23 گونه متعلق به 17 جنس از نانوفسیل‌های آهکی شناسایی شدند. در رسوبات بررسی‌شده، نه حادثۀ زیستی ثبت شد که بر اساس آنها، ...  بیشتر

میکروفاسیس
بازنگری سنگ‌‌شناسی و بررسی محیط رسوب‌گذاری توالی کربناته- آواری سازند پابده در جنوب‌شرق استان ایلام، غرب ایران

سیده زهرا حسینی عسگرآبادی؛ حسن محسنی؛ سعید خدابخش؛ عفت پاسبان

دوره 34، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 57-82

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.112377.1065

چکیده
  سازند پابده به سن پالئوسن- الیگوسن در حوضۀ پیش‌بوم زاگرس واقع است و ازنظر سنگ مخزن و منشأ اهمیت دارد و از این دیدگاه به‌ویژه در فروافتادگی دزفول موردتوجه بسیاری از زمین‌شناسان بوده است؛ هرچند به‌علت ریزدانه‌بودن، در بسیاری از بخش‌های حوضۀ زاگرس کمتر بررسی شده است. این سازند از مارن و سنگ‌آهک تشکیل شده است. بررسی ریزرخساره‌ها ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
ارزیابی ژئوشیمیایی و گسترش رخساره‌های آلی سازند پابده در سواحل شمال‌غربی خلیج فارس و جنوب فروافتادگی دزفول با استفاده از تجزیه ‌و تحلیل راک- اول

زینب اورک؛ معصومه کردی؛ احمد رضا کریمی

دوره 34، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 95-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114396.1079

چکیده
  ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ منشأ نخستین گام در بررسی سیستم‌های هیدروکربنی طی برنامه‌های اکتشافی است. سازند پابده با سن پالئوسن تا الیگوسن و سنگ‌شناسی مارن، آهک و شیل یکی از سازندهای محتمل برای زایش هیدروکربن در سواحل شمال‌غربی خلیج فارس و جنوب فروافتادگی دزفول است. در پژوهش حاضر، توان هیدروکربن‌زایی، کمیت و کیفیت سنگ منشأ، نوع کروژن، ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
تجزیه و تحلیل ریزرخساره‌ای، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند پابده در برش نمونه، زاگرس

سمیه سراوانی؛ محمدنبی گرگیج؛ مصطفی قماشی؛ علی احمدی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 69-104

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.102637.1008

چکیده
  برش نمونة سازند پابده (پالئوسن فوقانی - الیگوسن زیرین) در تاقدیس (کوه) گورپی، زاگرس و خوزستان قرار گرفته است و ازنظر سنگ‌شناختی شامل تناوب مارن‌های ارغوانی و سفید، آهک مارنی و آهک نازک تا ضخیم لایة غنی از فرامینیفر‌های پلانکتونیک است. باتوجه‌به نبود شواهد فرسایش قاره‌ای یا خروج حوضه از آب، مرز پایینی این سازند با سازند گورپی پیوسته ...  بیشتر

بیواستراتیگرافی سازند پابده بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در جنوب غرب ایلام، زون ساختاری ایلام

سعیده سنماری؛ افسانه ده بزرگی

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 79-94

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.100648.1000

چکیده
  به‌منظور مطالعة زیست چینه‌نگاری سازند پابده در جنوب غرب ایلام، برش ماربرا انتخاب شد. در این برش، سازند پابده اساساً از مارن، شیل و سنگ‌آهک مارنی تشکیل شده است. مطالعة نانوفسیل‌های آهکی به تشخیص 72 گونه و 26 جنس منجر شد. مطابق با نخستین حضور گونه‌های شاخص و گسترش تجمعات فسیلی، بایوزون‌هایTribrachiatus contortus Zone (NP10), Discoaster binodosus Zone (NP11), Tribrachiatus ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
چینه‌شناسی و معرفی زون‌های زیستی جدید در برش تنگ حتی (زون ایذه، خوزستان)

نسرین هداوندخانی؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا طهماسبی سروستانی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21620

چکیده
  به‌منظور چینه‌شناسی و شناسایی زون‌های زیستی سازند پابده بر مبنای زون‌بندی‌های زیستی جدید فرامینیفرهای پلانکتونی در محدودة تتیس، یک برش چینه‌شناسی در زون ایذه واقع در تاقدیس گورپی مطالعه‌شده قرار گرفته است. ضخامت سازند پابده در این برش، 672 متر و از لحاظ لیتولوژی به 4 واحد شیل ارغوانی (25/106متر)، واحد مارن و آهک پایینی (75/50 متر)، آهکی ...  بیشتر

ارزیابی ژئوشیمیایی سازند پابده در میدان نفتی نصرت واقع در جنوب شرق خلیج فارس با استفاده از داده‏های حاصل از پیرولیز راک ایول VI

بیوک قربانی؛ رضا قوامی ریابی؛ محمدرضا کمالی؛ محمد صادقی

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 47-58

چکیده
      محمدرضا کمالی، دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت تهران   رضا قوامی ریابی، استادیار    بیوک قربانی، کارشناس ارشد     چکیده   مطالعه حاضر بر روی 59 نمونه از خرده­های حفاری [1] سازند پابده در میدان نفتی نصرت، به وسیله دستگاه پیرولیز راک ایول 6 صورت گرفته است. نتایج ژئوشیمیایی بر این امر دلالت می‏کند که سازند پابده دارای پتانسیل هیدروکربنی ...  بیشتر

اعتبارسنجی و مقایسه دو روش شبکه عصبی مصنوعی و ΔLogR در ارزیابی محتوای ماده آلی سنگ‌های منشاء: مطالعه موردی از سازند پابده میدان نفتی مارون

بهرام علیزاده؛ خالد معروفی؛ محمدحسین حیدری فرد

دوره 28، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
    سنگ‌های منشاء از چگالی کمتری نسبت به دیگر لایه‌ها برخوردار بوده و از طرفی سرعت عبور موج، تخلخل و مقاومت بیشتری را نشان می‌دهند. بنابراین می‌توان از نگاره‌های چاه‌پیمایی به­منظور شناسایی این سنگ‌ها و بعنوان شاخصی جهت تعیین توان هیدروکربنی آنها استفاده نمود. این مهم معمولاً بوسیله روش‌های هوشمند نظیر شبکه عصبی مصنوعی و ...  بیشتر

شواهد رسوبات توفانی و توربیدایتی در سازند پابده، شمال و جنوب غرب حوضه زاگرس

رضا بهبهانی؛ حسن محسنی؛ سعید خدابخش؛ زهره آتشمرد

دوره 27، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 73-96

چکیده
       سازند پابده در مناطق مورد مطالعه (در شمال غرب حوضه زاگرس و فروافتادگی دزفول شمالی) از تناوب سنگ آهک‌های نازک لایه تا ضخیم لایه (مادستون آهکی، وکستون، پکستون و گرینستون) و شیل‌های خاکستری روشن تا تیره که غنی از فرامینیفرهای پلانکتونیک هستند، تشکیل شده است. با توجه به ویژگی رخساره‌های میکروسکوپی مطالعه شده و بررسی تغییرات ...  بیشتر

زیست چینه نگاری سازند پابده در برش تنگ زنجیران (جنوب شرق شیراز) بر مبنای روزن داران پلانکتون

سید احمد بابازاده؛ سارا بهاران؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ محمد بهرامی

دوره 26، شماره 1 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 145-158

چکیده
    تشکیلات پابده برای اولین بار در برش تنگ زنجیران (زاگرس چین خورده، فارس داخلی) به منظور معرفی بیوزون ها و گسترش زمانی آنها، بر اساس جدیدترین بیوزوناسیون ارائه شده در حوضه تتیس مطالعه شده است. در این مطالعه 15 بیوزون گزارش شده است (1b- S.triloculinoides Subzone, 1c- G.compressa / P.inconstans Subzone, 2- P.uncinata Zone,3a- M.angulata Subzone,3b- G.pseudomenardii / M.angulata Subzone, 4- G.pseudomenardii Zone, ...  بیشتر