زیست چینه نگاری
1. یافته‌های نوین زیست‌چینه‌نگاری در سازندهای سروک و ایلام میدان نفتی آب‌تیمور (فروافتادگی دزفول)

رضا امیدی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ نرگس اکبر بس کلایه

دوره 37، شماره 1 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.124889.1185

چکیده
  مطالعات زیست چینه نگاری سازندهای سروک و ایلام در چاه های شماره ۱ و ۱۴ میدان نفتی آب تیمور منجر به تشخیص 6 گونه از روزنه‌داران برای اولین بار از دو سازند مذکور گردید. در این پژوهش از زیرراسته MILIOLINA Delage and Herouard, 1896 گونه‌های Fischerina carinata و Spiroloculina cenomana در سازند سروک و گونه های Palaeosigmoilopsis apenninica و Sigmomassilina ottadunensis در سازندهای سروک و ایلام و از زیر ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
2. چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های آلبین میانی تا سنومانین (سازند سروک) در برش تنگ چنارباشی (جنوب‌شرق ایلام) و نقش فونای فسیلی در شناسایی و تفسیر سکانس‌ها

جهانبخش دانشیان؛ سید علی معلمی؛ کامیار یونسی

دوره 34، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 101-114

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.108735.1033

چکیده
  چینه‌های آلبین میانی تا سنومانین در برش تنگ چنارباشی معرف رخسارۀ پلاژیک سازند سروک هستند. این چینه‌ها در قالب 5 سکانس ردۀ سوم و 9 سکانس ردۀ چهارم نهشته شده‌اند. این سکانس‌ها در قالب شش ریزرخسارۀ مادستون، پکستون پلوئیدی، پکستون رادیولری، وکستون- پکستون دارای خارپوست و روزن‌بران کف‌زی، وکستون- پکستون الیگوستژینیدی و روزن‌بران پلانکتونی ...  بیشتر

میکروفاسیس
3. ریزرخساره‎ها و محیط رسوبی سازند سروک در برش تنگ باولک و شاهنخجیر، شهرستان ملکشاهی (ایلام)

حسن محسنی؛ روح الله زیبرم جوانمرد

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 43-68

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.103203.1011

چکیده
  به‌منظور مطالعۀ محیط رسوبی سازند سروک، دو برش از رخنمون‎های آن پیرامون شهرستان ملکشاهی (استان ایلام) بررسی شدند. درمجموع، 430 نمونه با فاصلۀ میانگین 3 متر برداشت و برش‎های نازک رنگ‌آمیزی‌شده مطالعه شدند. در نتیجه، 13 ریزرخساره شناسایی شدند که در 5 زیرمحیط رسوبی پهنۀ جزر‌و‌مدی، لاگون، سد، شلف ژرف و شیب‎قاره و حوضۀ ژرف رسوب کرده‌اند. ...  بیشتر

میکروفاسیس
4. تکامل محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند سروک در منطقۀ الشتر (شمال لرستان)

الهام اسدالهی؛ افشین زهدی؛ علی رحمانی؛ مجید میرزایی عطاآبادی

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.107126.1026

چکیده
  سازند سروک یکی از سنگ ‌مخزن‌های مهم حوضۀ رسوبی زاگرس است که عمدتاً از سنگ ‌آهک تشکیل شده است. مطالعه‌های صحرایی و بررسی‌های میکروسکوپی 100 مقطع نازک به شناسایی 12 ریزرخساره در 3 کمربند رخساره‌ای متعلق به پهنۀ جزرومدی، لاگون و دریای باز منجر شدند. ریزرخساره‌های معرفی‌شده و تغییرات تدریجی ریزرخساره‌ها در بخش‌های پایینی سازند سروک ...  بیشتر

5. بایواستراتیگرافی، رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی اهواز، شمال زون فروافتادگی دزفول

محمد حسن کاظم زاده؛ مسعود لطف پور

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20871

چکیده
  مطالعات دیرینه شناسی منجر به شناسائی 21 جنس و 16 گونه از فرامینیفرهای بنتیک، 5 جنس و 6 گونه از فرامینیفرهای پلانکتونیک و 3 جنس و 3 گونه از الیگوستژنیدها گردید. توزیع و گسترش قائم فون های شناسائی شده منجر به شناسائی 5 بایوزون شد که عبارتند از: Favusella washitensis Range Zone, Oligostegina Assemblage Zone, Rudist debris Zone, Nezzazata-Alveolinids Assemblage Zone, Nezzazatinella-Dicyclina Assemblage Zone. بر اساس ...  بیشتر

6. شواهد جدید از زیست چینه نگاری مرز آلبین – سنومانین برای نخستین بار از ایران ‌

جهانبخش دانشیان؛ کامیار یونسی؛ سید علی معلمی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 97-104

چکیده
    سازند سروک در تنگ چنارباشی با 712 متر ضخامت، شامل میکروفونایی از روزن بران پلانکتونی آلبین تا سنومانین می‌باشد. بررسی روزن بران مرز آلبین – سنومانین در این برش نشان می‌دهد که زون زیستی Rotalipora appeninicaحذف شده است. Paracostellagerina libyca شاخص مرز البین – سنومانین است و از آنجایی که همراه با این گونه، هیچ گونه شاخص آلبین نیست اولین ظهور این ...  بیشتر

7. مطالعه محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمور در بخش غربی ناحیه فروافتادگی دزفول

حمزه مهرابی؛ حسین رحیم پور بناب؛ محبوبه امیدوار؛ حامد حاجی مشهدی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 25-50

چکیده
   سازند سروک ( آلبین پسین- تورونین میانی ) دومین سازند مخزنی مهم پس از سازندآسماری ( الیگو- میوسن ) در مخازن جنوب غرب ایران به شمار می‌رود که بخش قابل توجهی از ذخایر هیدروکربنی را در خود جای داده است. کربنات‌های این سازند به دلیل متحمل شدن شرایط و محیط‌های دیاژنزی مختلف، دارای خواص مخزنی متفاوت و پیچیده‌ای می‌باشند. به منظور تعیین ...  بیشتر

8. مطالعه فرایندهای دیاژنتیکی و تغییرات ژئوشیمیایی عناصر فرعی سازند سروک در جنوب ایران

پریسا غلامی؛ محمد حسین آدابی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 51-72

چکیده
    سازند سروک، با سن کرتاسه میانی (آلبین-تورونین)، در حوضه زاگرس و در جنوب غربی ایران گسترش دارد و به طور عمده از کربنات و مقدار کمتری شیل و مارن تشکیل شده است. این سازند دومین سنگ مخزن کربناته مهم در منطقه زاگرس است. برای بررسی تأثیر فرایندهای دیاژنزی و تغییرات ژئوشیمیایی عناصر فرعی بر خصوصیات مخزنی سازند سروک، از داده­های پتروگرافی ...  بیشتر

9. میکروفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در جنوب غرب بروجن

عزیزاله طاهری؛ حسن سرادقی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 27-40

چکیده
    به منظور تفسیر رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک (به سن آلبین پسین-سنومانین در ناحیه مورد مطالعه) در منطقه جنوب غرب بروجن، یک برش چینه شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تغییرات رخساره ای و خصوصیات سنگ شناختی هشت ریز رخساره متفاوت تشخیص داده شد که در چهار محیط رسوبی پهنه جزر و مدی، لاگون، سد و دریای باز نهشته ...  بیشتر

10. کاربرد ژئوشیمی در مطالعه دیاژنز و خصوصیات‎ رسوبی سازند سروک در یال شمالی و جنوبی کوه میش، منطقه گچساران

الهام اسدی مهماندوستی؛ محمد حسین آدابی

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 21-42

چکیده
        چکیده   سازند سروک از گروه بنگستان یک سکانس کربناته ضخیم لایه در حوضه زاگرس است که در یال شمالی و جنوبی کوه میش در منطقه گچساران از نظر ژئوشیمی رسوبی مطالعه شده است. ضخامت نهشته‎های کربناته سازند سروک در یال شمالی 252 متر و در یال جنوبی 348 متر است. مطالعات پتروگرافی و آنالیز رخساره‎ای نشان می‎دهد که سازند سروک در یک رمپ کربناته ...  بیشتر