کلیدواژه‌ها = دونین پسین
پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان

دوره 33، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-100

10.22108/jssr.2017.21286

حسین هاشمی؛ شهرزاد سپیده دم؛ روح الله حسین زاده


پالینوستراتیگرافی نهشته های دونین جنوب غرب شاهرود

دوره 27، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 27-40

سیدحسین هاشمی؛ مهناز فرهادیانی