1. بررسی مکانیسم تشکیل گلاکونی‌های قاعده سازند گورپی در شمال شرق گچساران (تاقدیس آنه)

محمد حسین محمودی قرائی؛ سمیه اکبری؛ محمود شرفی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 89-103

چکیده
      محمود شرفی، دانشجوی دکتری رسوب‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد *   سمیه اکبری، کارشناسی ارشد چینه‌شناسی دانشگاه اصفهان   محمد حسین محمودی قرائی، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد     چکیده   سازند گورپی ( سانتونین بالایی- مایس تریشتین زیرین ) که در حوضه‌رسوبی زاگرس در جنوب غرب ایران گسترش دارد . سازند گورپی با ناپیوستگی ...  بیشتر

2. بایوستراتیگرافی نانوفسیل­های آهکی اواخر مایستریشتین- ابتدای پالئوسن در برش شیخ مکان (یال شمال شرقی کبیرکوه)

سید علی آقانباتی؛ محمد پرندآور؛ اعظم ماهانی پور؛ محمد پرندآور

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 59-78

چکیده
            در پژوهش حاضر قسمت­های فوقانی سازند گورپی و قسمت­های ابتدایی سازند پابده در برش شیخ­مکان از نقطه نظر نانوفسیل‌های آهکی مورد بررسی دقیق قرار گرفت. ضخامت محدودۀ برداشت شده در برش مورد مطالعه 153 متر و لیتولوژی آن شامل مارن و شیل‌های سبز - خاکستری قسمت­های فوقانی سازند گورپی و شیل‌های ارغوانی رنگ قاعده سازند پابده می‌باشد ...  بیشتر