1. معرفی و مقایسه میکروفسیل‌های پروبلماتیک نهشته‌های پرمین (سازندهای جمال و دالان) دو حوضه رسوبی ایران مرکزی و زاگرس مرتفع

طاهره پرویزی؛ کورورش رشیدی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 71-92

چکیده
        کوروش رشیدی، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور واحد یزد *   طاهره پرویزی، کارشناس ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور واحد یزد     چکیده   نهشته‌های آهکی پرمین در نقاط مختلف ایران، دارای رخنمون‌های نسبتاً ضخیم و گسترده‌ای است که سن آن بر اساس میکروفسیل‏های موجود در آن بلورین؟ -کوبرگاندین تا دوراشامین است. این رسوبات ...  بیشتر