چینه نگاری سکانسی زون های پایینی سازند آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از آنالیز ریز رخساره ها، نقشه های هم سنگی و نمودارگاما

جلیل جعفری؛ اسداله محبوبی؛ محمد خانه باد؛ اسداله محبوبی؛ احمد میرمرقابی؛ رضا موسوی حرمی؛ شهرام آورجانی

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 1-20

چکیده
      سازند آسماری به سن الیگو- میوسن مهم‏ترین سنگ مخزن میدان نفتی مارون در فروافتادگی دزفول در جنوب غربی ایران بوده که در حوضه فورلندی کمربند کوهزایی زاگرس نهشته شده است. هدف از این مطالعه تفسیر محیط‏رسوبی و چینه‏نگاری سکانسی زون‏های پایینی سازند آسماری در چاه‏های شماره 281، 342 و 312 میدان مارون بر اساس تغییر در روند شکل نمودار گاما، ...  بیشتر

چینه‏نگاری سکانسی نهشته‏های کربناته سازند درنجال ) کامبرین پسین) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان: کاربردی برای جغرافیای دیرینه

رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی؛ هدی باوی؛ حامد زند مقدم

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 23-38

چکیده
  .       هدی باوی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد   اسدالله محبوبی، استاد گروه زمین‏شناسی دانشگاه فردوسی مشهد *   رضا موسوی حرمی، استاد گروه زمین‏شناسی دانشگاه فردوسی مشهد   حامد زند مقدم، استادیار گروه زمین‏شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان     چکیده   جهت مطالعه ریز رخساره‏ها و چینه‏نگاری سکانسی سازند ...  بیشتر