کلیدواژه‌ها = سازند قم
فرامینیفرای آگلوتینه فاقد پیچش میوسن زیرین برش دوبرادر، جنوب شرق قم

دوره 31، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 51-68

جهانبخش دانشیان؛ لیلا رمضانی دانا


بررسی ریزرخساره‌ها و بازسازی محیط رسوب‌گذاری ساند قم در ناحیه سیرجان، جنوب غرب کرمان

دوره 30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 35-54

محمد داستانپور؛ محمدرضا وزیری؛ ابراهیم محمدی