چینه نگاری سکانسی
1. مدل‌سازی سازند آسماری به منظور تعیین نرخ تولید کربنات و تأمین رسوب و پارامتر‌های موثر بر آن در میادین نفتی انتخابی دشت آبادان

الهام اسدی مهماندوستی؛ سمیه لشگری؛ سید علی معلمی؛ جهانبخش دانشیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.127053.1199

چکیده
  سازند آسماری توالی ضخیم کربناته - تخریبی در حوضه فورلند زاگرس می‌باشد که در زمان الیگوسن - میوسن پیشین نهشته شده است. در این مطالعه به منظور تعیین نرخ تأمین رسوب و پارامتر‌های موثر بر انتقال آن و نرخ تولید کربنات حوضه رسوبی سازند آسماری در دشت آبادان از مدل‌سازی چینه‌ای رو به جلو استفاده شده است. نرم‌افزار مورد مطالعه، نرم‌افزار ...  بیشتر

میکروفاسیس
2. مطالعه ریزرخسارهها و فرآیندهای دیاژنزی سازند آسماری در میدان نفتی خشت با تاکید بر خصوصیات مخزنی؛ مطالعه موردی از حوضه رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران

رقیه فلاح بگتاش؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ آرمین امیدپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.127061.1198

چکیده
  سازند آسماری با سن الیگو-میوسن به عنوان یکی از بهترین مخازن نفتی در جنوب غربی ایران و جهان شناخته می‌شود. در این پژوهش برای درک عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری، مطالعات گسترده پتروگرافی جهت شناسایی ریزرخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنزی موثر بر آنها و توالی پاراژنزی این فرآیندها در میدان نفتی خشت صورت گرفت. بر پایه بررسی 183 مقطع ...  بیشتر

3. محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در برش‌های سطحی کوه آسماری و کوه گورپی

مهناز دهقان زاده؛ محمدحسین آدابی؛ میررضا موسوی؛ عباس صادقی؛ شهرام آورجانی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20862

چکیده
  این پژوهش به بررسی توالی رسوبی سازند آسماری به سن الیگو- میوسن در دو برش سطح الارضی کوه آسماری واقع در شمال فروافتادگی دزفول با ضخامت 349 متر و تاقدیس گورپی (تنگ پابده) در زون ایذه با ضخامت 342 متر می‌پردازد تا با انجام مطالعات سنگ‌چینه‌ای، تعیین ریز رخساره‌ها، محیط رسوبی و تفکیک سکانس‌های رسوبی امکان مقایسه شرایط نهشت سازند آسماری ...  بیشتر

4. فاکتورهای کنترل‌کننده‌ کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین فروافتادگی دزفول

مهدی دارائی؛ عبدالحسین امینی؛ محمد صدیق؛ عباسعلی نیک اندیش

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
    این مطالعه به نقش فرایندهای رسوبی و دیاژنزی در کنترل کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین فروافتادگی دزفول، جایی که عضو ماسه‌سنگی اهواز گسترش قابل توجهی داشته و به سازند ویژگی مختلط (کربناتی- آواری) داده است، می‌پردازد. بدین منظور، از داده‌های رسوب‌شناسی و پتروفیزیکی دو چاه در میدان مذکور استفاده شده است و برای درک بهتر ...  بیشتر

5. چینه‌شناسی و محیط رسوبی سازند آسماری در برش مشکان، جنوب‌شرق یاسوج

خلیل فروزنده؛ رضا صادقی؛ مهین محمدی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 67-90

چکیده
    این پژوهش به بررسی توالی رسوبی سازند آسماری به سن الیگوسن در برش چینه­شناسی تنگ مشکان با هدف مطالعه سنگ­چینه­نگاری، زیست­چینه­نگاری، تعیین ریزرخساره­ها، دسته­ریزرخساره­ها، زیرمحیط­ها و محیط رسوبی ­ می­پردازد. برش مذکور، در دامنه جنوبی تاقدیس تامار (زیرپهنه فارس نیمه­ساحلی) واقع در زاگرس چین­خورده و در محدوده مرزی استان­های ...  بیشتر

6. چینه نگاری سکانسی زون های پایینی سازند آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از آنالیز ریز رخساره ها، نقشه های هم سنگی و نمودارگاما

جلیل جعفری؛ اسداله محبوبی؛ محمد خانه باد؛ اسداله محبوبی؛ احمد میرمرقابی؛ رضا موسوی حرمی؛ شهرام آورجانی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-20

چکیده
      سازند آسماری به سن الیگو- میوسن مهم‏ترین سنگ مخزن میدان نفتی مارون در فروافتادگی دزفول در جنوب غربی ایران بوده که در حوضه فورلندی کمربند کوهزایی زاگرس نهشته شده است. هدف از این مطالعه تفسیر محیط‏رسوبی و چینه‏نگاری سکانسی زون‏های پایینی سازند آسماری در چاه‏های شماره 281، 342 و 312 میدان مارون بر اساس تغییر در روند شکل نمودار گاما، ...  بیشتر