1. چینه‌شناسی و محیط رسوبی سازند آسماری در برش مشکان، جنوب‌شرق یاسوج

خلیل فروزنده؛ رضا صادقی؛ مهین محمدی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 67-90

چکیده
    این پژوهش به بررسی توالی رسوبی سازند آسماری به سن الیگوسن در برش چینه­شناسی تنگ مشکان با هدف مطالعه سنگ­چینه­نگاری، زیست­چینه­نگاری، تعیین ریزرخساره­ها، دسته­ریزرخساره­ها، زیرمحیط­ها و محیط رسوبی ­ می­پردازد. برش مذکور، در دامنه جنوبی تاقدیس تامار (زیرپهنه فارس نیمه­ساحلی) واقع در زاگرس چین­خورده و در محدوده مرزی استان­های ...  بیشتر