1. فرامینیفرای آگلوتینه فاقد پیچش میوسن زیرین برش دوبرادر، جنوب شرق قم

جهانبخش دانشیان؛ لیلا رمضانی دانا

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 51-68

چکیده
  فرامینیفرا کوچک با پوسته آگلوتینه از جمله گروه‏های فونایی هستد که در سازند قم و در برش چینه‏شناسی دو برادر واقع در جنوب شرق قم حضور دارند. هر چند که این گروه نسبت به سایر فرامینیفرا با پوسته هیالین و پورسلانوز تنوع و فراوانی کمتری دارند. در این تحقیق برای اولین بار فرامینیفرا آگلوتینه فاقد پیچش میوسن پیشین سازند قم در ناحیه الگو ...  بیشتر