1. کنودونت‌های پرمین پسین ـ تریاس پیشین برش زال در شمال باختر ایران

عبیر عیسی؛ عباس قادری؛ علیرضا عاشوری؛ دیتر کورن

دوره 32، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 55-74

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20876

چکیده
  در این پژوهش، ردیف‌های سنگ آهکی، شیلی و مارنی خاکستری، سبز، قرمز و کرم رنگ سازندهای جلفا، علی باشی و ابتدای سازند الیکا در برش زال، شمال باختر ایران، به ضخامت مجموع 20/67 متر از دیدگاه زیست چینه‌نگاری بر اساس کنودونت‌ها بررسی شده‌اند. این مطالعه به شناسایی 27 گونه و 4 زیرگونه متعلق به 5 جنس از کنودونت‌ها انجامیده ضمن این که یک زیرگونه ...  بیشتر