چینه نگاری سکانسی
1. بررسی ضریب اطمینان استفاده از نگارۀ انحراف معیار گاما در مطالعه‌های چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان، بخش مرکزی خلیج‌ فارس

سپیده داودی؛ وحید توکلی؛ حسین رحیم پور-بناب

دوره 36، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120559.1133

چکیده
  باوجود اهمیت بسیار زیاد نگارۀ گاما در تعیین واحدهای سکانسی به‌علت تغییرات کم دامنۀ این نگاره در سازندهای کربناته، مطالعه‌های محدودی روی آن انجام شده‌اند. در مطالعۀ حاضر، 110 متر رسوبات چاهی از سازند داریان در بخش مرکزی خلیج ‌فارس با استفاده از 390 مقطع نازک میکروسکوپی و داده‌های نگارۀ گاما بررسی شد. تحلیل رخساره‌ای انجام‌شده به ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
2. بررسی روند تغییرات دمای دیرینه در نهشته‌های کربناتۀ آپتین - آلبین در زون چین‌خورده - راندۀ زاگرس بر مبنای داده‌های ایزوتوپ اکسیژن

سید محمدعلی موسوی زاده

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 55-72

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116406.1093

چکیده
  در مطالعۀ حاضر سعی شد روند تغییرات اقلیمی در زمان تشکیل نهشته‌های کربناتۀ سازند داریان به سن آپتین در زون چین‌خورده - راندۀ زاگرس با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی (شامل داده‌های ایزوتوپی و عنصری) بررسی شود. به‌منظور مطالعۀ نوسانات دمای دیرینه از روند تغییرات ایزوتوپ اکسیژن (شاخص حساس به دما) استفاده شد. نتایج به دست آمده وجود یک ...  بیشتر

پالئواکولوژی
3. ساختار‌های زیستی در پوستۀ روزن‌بران کف‌زی بزرگ (اربیتولین) نمونه‌ای از رسوبات آپتین-آلبین در جنوب ‌غرب اقیانوس نئوتتیس، زاگرس، جنوب‌ غرب ایران

سید محمدعلی موسوی زاده؛ فاطمه موسوی زاده

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.110933.1054

چکیده
  مطالعات انجام‌شده روی رسوبات سازند داریان به سن آپتین- آلبین در شمال شیراز تنوعی از ساختار‌های زیستی از نوع قشرزایی و حفاری را در بستر‌های سخت (hard substrates) نشان می‌دهند. دیوارۀ اربیتولین‌ها که شاخص‌ترین روزن‌برهای بزرگ کف‌زی در این بازۀ زمانی معرفی شده‌اند یکی از فراوان‌ترین بسترهای انتخاب‌شده توسط جانداران است. در این رسوبات ...  بیشتر

میکروفاسیس
4. شواهد چینه‌نگاری و رسوبی گسترش حوضه بین‌شلفی آپتین در زون ساختاری زاگرس، شمال منطقه فارس

ندا خوشفام؛ حسین رحیم پور بناب؛ داود جهانی؛ داود مرسل نژاد

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21135

چکیده
  شرایط خاص رسوبی-تکتونیکی صفحه عربی در کرتاسه پیشین (آپتین) به تشکیل، گسترش و تکامل حوضه‌های بین‌شلفی منجر شده است. علاوه بر دو حوضه باب در شرق و کژدمی در شمال شرق صفحه عربی، حوضه‌های بین‌شلفی کوچک‏تری به صورت محلی در نقاط مختلف این صفحه گسترش پیدا کرده‌اند. نتایج مطالعه حاضر در بخش شمالی منطقه فارس واقع در شمال شرق صفحه عربی نیز ...  بیشتر

5. محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان در میدان گازی پارس جنوبی

مجتبی امیری؛ حسین رحیم پور؛ اشکان اسدی؛ مهدی صرفی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 63-86

چکیده
    سازند داریان یکی از مهم­ترین سنگ مخزن­های هیدروکربوری در میدان گازی پارس جنوبی است. با توجه به گسترش زیاد اربیتولین­ها در این توالی­ها، بخش عمده­ای از آنالیزهای رخساره­ای بر اساس ویژگی­های دیرینه بوم­شناسی اربیتولین­ها انجام شده است، بررسی رخساره­ای در چاه­هایSPOaو SPOb نشان می­دهد که سازند داریان در این میدان، ...  بیشتر