زیست چینه نگاری
1. تطابق زیست چینه‌نگاری و مجموعه‌های فرامینیفری توالی‌های الیگوسن در حوضه فارس

طاهره حبیبی

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 113-134

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21139

چکیده
  این مطالعه به بررسی ویژگی‌های زیست چینه‌ای و مجموعه‌های فرامینیفری توالی‌های الیگوسن (سازند آسماری) در چهار برش چینه‌شناسی شول، کفترک، دارنگون و نورآباد در حوضه فارس پرداخته است. بر اساس پخش و پراکندگی فرامینیفرها در برش‌های مورد مطالعه سه زیست زون تجمعی (روپلین-چاتین) شناسایی شد که عبارتند از: . Nummulites vascus-Nummulites fichteli, Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa, ...  بیشتر