1. بیوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش‌های قلعه‌جق و یزدان‌آباد (غرب حوضه کپه داغ) بر اساس نانوفسیل‏های آهکی

اعظم غلامی فرد؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ اعظم ماهانی پور

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 69-84

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21136

چکیده
  این مطالعه به بررسی بیوستراتیگرافی توالی رسوبات کرتاسه زیرین، شامل سازندهای سرچشمه و سنگانه در غرب حوضه کپه داغ (در برش‌های قلعه‌جق و یزدان‌آباد)، از نقطه نظر نانوفسیل‏های آهکی می‌پردازد. ضخامت این دو سازند در برش قلعه‌جق، در مجموع 4055 متر و در برش یزدان‌آباد 1104 متر است. بر اساس مطالعات انجام شده، در مجموع 58 گونه از 29 جنس متعلق ...  بیشتر