زیست چینه نگاری
چینه‌نگاری توالی ووچیاپینگین و چانگزینگین پیشین بر مبنای آمونوئیدها در شمال باختر ایران

ناهیده غنی زاده تبریزی؛ عباس قادری؛ دیتر کورن؛ علیرضا عاشوری

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 45-66

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2022.130310.1213

چکیده
  توالی رسوبات پیرامون مرز پرمین - تریاس در منطقۀ جلفای آذربایجان از دیدگاه سنگ چینه‌نگاری، مشتمل بر سنگ آهک‌ها و شیل‌های لایه‎‍های جلفای پایینی و بالایی، شیل‌های عضو زال و سنگ آهک‌های حاوی Paratirolites سازند علی‎‍باشی و طبقات شیلی - کربناتۀ سازند الیکاست. لایه‎‍های جلفای پایینی سرشار از فسیل انواع زیستمندان کف‌زی نظیر بازوپایان ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
ماکروفسیل‌های گیاهی سازند شمشک در مقطع چینه‌شناسی رودبار، البرز غربی

سولماز صادقی؛ حسین هاشمی

دوره 37، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 23-60

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.128569.1207

چکیده
   مجموعه‌ای از ماکروفسیل‌های گیاهی با حفظ‌شدگی بسیار خوب، در دو افق 1 (منطقۀ کوشک) و افق 2 (شمال رودبار)، از نهشته‌های سازند شمشک در مقطع چینه‌شناسی رودبار (البرز غربی) وجود دارد. در اجتماع گیاهی مذکور، 32 گونه (متعلق به 22 جنس) از ماکروفسیل‌های گیاهی و تعدادی چوب فسیل (Fossil wood) شناسایی شده است. نمونه‌های افق 1، در تناوب شیل و سیلتستون، ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
بحران زیستی انتهای پرمین میانی در برش درة همبست، ناحیة آباده، جنوب غرب ایران و مقایسة آن با رسوبات همزمان در شرق تتیس

سکینه عارفی فرد؛ سیما شاهین فر

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 91-112

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.126921.1197

چکیده
  بررسی گسترش تنوع زیستی در نهشته‌های نزدیک به مرز پرمین میانی و بالایی در برش درة همبست نشان می‌دهد با توجه به تغییرات بارز محیطی و فونایی در افق‌های رأسی زیر واحد 4a سازند آباده، انقراض انتهای گوادالوپین در این برش پیش از مرز گوادالوپین- لوپینگین روی داده است. تغییرات جالب توجه نزدیک به مرز گوادالوپین- لوپینگین در این برش، حضور دولومیت ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران)

معصومه سبک رو؛ محمد وحیدی نیا؛ محمدحسین آدابی؛ نسرین هداوندخانی

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 21-50

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.25496

چکیده
  به‌منظور مطالعة زیست‌چینه‌نگاری و شناسایی زون‌های زیستی سازند پابده برمبنای زون‌بندی‌های زیستی جدید روزن‌داران شناور در محدودة تتیس، یک برش تحت‌الارضی در جنوب فروافتادگی دزفول واقع در میدان نفتی پارسی (چاه اکتشافی شماره-۱) انتخاب شد. برمبنای مطالعة سازند پابده در میدان پارسی (چاه اکتشافی شماره-۱) ۳۲۰ مقطع نازک میکروسکوپی مطالعة ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری، زیست‌رخساره‌ها و دیرینه‌بوم‌شناسی نهشته‌های دونین پسین (سازند خوش‌ییلاق) برپایة کنودونت‌ها در شمال شرق ایران (حوالی بجنورد و جاجرم)

فاطمه جعفربیگلو؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ بهاءالدین حمدی؛ افشین اصغری؛ مهران آرین

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 97-118

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.25495

چکیده
  ایران براساس زیای کنودونتی بررسی شده است. سنگ‌های دونین بالایی در مناطق مطالعه‌شده شامل توالی‌های کربناته و تخریبی بسیار کم‌عمق هستند که معادل سازند خوش‌ییلاق در نظر گرفته شده‌اند. سنگ‌شناسی غالب برش‌های مطالعه‌شده شامل ماسه‌سنگ، شیل، ژیپس، سنگ آهک و دولومیت است. قاعدة سازند خوش‌ییلاق در هر سه برش مطالعه‌شده روی سازند پادها ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
فونای کنودونتی دونین میانی- پسین نهشته‌های سازند بهرام در برش شاهزاده محمد، شمال کرمان

فتانه زمانی؛ مهدی یزدی؛ علی بهرامی؛ حامد عامری؛ کاترین جیرارد؛ کلودیا اسپالتا

دوره 37، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.124039.1172

چکیده
  نهشته‌های دونین سازند بهرام با ستبرای 300 متر در برش شاهزاده محمد در 33کیلومتری شرق شهر زرند و 95کیلومتری شمال شهر کرمان در زون ساختاری ایران مرکزی براساس فونای کنودونتی بررسی شد. با توجه به 31 گونه و زیرگونة شناسایی‌شده و گسترش چینه‌شناسی آنها، تعداد نه زیست‌زون کنودونتی به سن ژیوتین میانی تا فامنین پیشین شناسایی شد. گونة کنودونتی ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
یافته‌های نوین زیست‌چینه‌نگاری در سازندهای سروک و ایلام میدان نفتی آب‌تیمور (فروافتادگی دزفول)

رضا امیدی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ نرگس اکبر بس کلایه

دوره 37، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.124889.1185

چکیده
  مطالعات زیست‌چینه‌نگاری سازندهای سروک و ایلام در چاههای شمارة ۱ و ۱۴ میدان نفتی آب‌تیمور به تشخیص 6 گونه از روزنه‌داران برای نخستین‌بار از دو سازند یادشده منجر شد. در این پژوهش از زیرراستة MILIOLINA Delage and Herouard 1896 گونه‌های Fischerina carinata و Spiroloculina cenomana در سازند سروک و گونه‌های Palaeosigmoilopsis apenninica و Sigmomassilina ottadunensis در سازندهای سروک و ایلام و ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
چینه‌نگاری زیستی، ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سنگ‌های کربناتة بارتونین- پری‌ابونین طاقدیس شان‌آباد (غرب رفسنجان)

طیبه احمدی

دوره 37، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 95-126

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.124521.1177

چکیده
  نهشته‌های کربناتة ائوسن میانی- پسین به‌صورت نواری کم‌ستبرا در میان سنگ‌های ولکانیکی طاقدیس شان‌آباد (غرب رفسنجان) گسترش یافته‌اند. پشته‌های نومولیتی (Nummulite banks) از جالب‌ترین ته‌نشست‌های این نوار رسوبی‌اند که به‎‌صورت ساختارهای برآمدة کم‌ارتفاع و کوچک از اجتماعی از نومولیت‌ها تشکیل شده‌اند. در پژوهش حاضر، سه رخنمون از نهشته‌های ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های کرتاسه برمبنای آمونیت‌ها در جنوب غرب قائن (برش قومنجان)

سید ناصر رئیس السادات؛ عبدالمجید موسوی نیا؛ احمدرضا خزایی؛ شهرام اسدی

دوره 37، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 127-146

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.122202.1155

چکیده
  برش قومنجان با 125 متر ضخامت شامل توالی سنگ‌های آهک‌ ماسه‌ای خاکستری با میان‌لایه‌های مارن و سنگ‌های آهک‌ ضخیم‌لایة خاکستری است. مطالعات زیست‌چینه‌نگاری در تعیین سن و تطابق واحدهای سنگی حوضه‌های مختلف رسوبی استفاده می‌شود. ناحیة مطالعه‌شده در حاشیة شرقی بلوک لوت قرار دارد. به‌منظور چینه‌نگاری نهشته‌های کرتاسة پایینی- بالایی ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های الیگوسن سازند پابده برمبنای روزن‌داران شناور در ناحیة بندرعباس

جهانبخش دانشیان؛ محبوبه سادات طباطبایی؛ علیرضا طهماسبی

دوره 36، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.121426.1152

چکیده
  در این پژوهش زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های الیگوسن سازند پابده در ناحیة بندرعباس بررسی شده است. بررسی توزیع روزن‌داران شناور در چهار برش سطحی و زیرسطحی (برش چمپه، چاههای سفید، بندلنگه و تفتان) به شناسایی مرز ائوسن/ الیگوسن و معرفی چهار بیوزون روزن‌داران شناور (Zone E16, Hantkenina alabamensis Highest- occurrence Zone, Zone O1. Pseudohastigerina naguewichiensis Highest-occurrence Zone, Zone ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری و زیست‌رخساره‌های کنودونتی نهشته‌های دونین پسین- کربنیفر پیشین در برش چلچلی- شمال غرب شاهرود (البرز شرقی)

علی بهرامی؛ مهدی یزدی؛ سید محمود حسینی نژاد

دوره 36، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 59-86

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.123445.1167

چکیده
  برش چلچلی در حدود 70کیلومتری شمال غرب شاهرود در مسیر جادة شاهرود- گرگان (توسکستان) و حدود 5کیلومتری شرق روستای چهارباغ برای بررسی گذر دونین- کربنیفر و تغییرات فونای کنودونتی ارزیابی شد. ضخامت رخنمون بررسی‌شده، 397 متر و شامل 182 متر از بخش بالایی سازند خوش ییلاق و 215 متر از سازند مبارک است که درمجموع 11 واحد سنگی تفکیک و تعداد 40 نمونه به وزن ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
بررسی حوادث زیستی و گسترش زمانی نانوفسیل‌های آهکی در بخش فوقانی سازندگورپی-بخش تحتانی سازند پابده، شمال غرب شیراز

سعیده سنماری؛ بهزاد سعیدی رضوی

دوره 36، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 135-147

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.123093.1165

چکیده
  در این مطالعه نانوفسیل­های آهکی بخش فوقانی سازند گورپی و بخش تحتانی سازند پابده در برش پره نوبر واقع در شمال غرب شیراز مورد بررسی قرار گرفت. ستبرای محدوده برداشت شده در برش مورد مطالعه 41 متر است. در این برش، بخش فوقانی سازند گورپی اساساً از لیتولوژی شیل و آهک آرژیلی و بخش تحتانی سازند پابده از رخساره شیل تشکیل شده است. در این مطالعه ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
اهمیت چینه‌نگاری و روند مهاجرت خانوادة Miscellaneidae در پالئوژن نئوتتیس نمونة پژوهش: حوضة سیستان، جنوب شرق ایران

محمدنبی گرگیج؛ شیما کیخا؛ سمیه شهرکی میرزایی

دوره 36، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 97-118

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.121205.1144

چکیده
   خانوادة Miscellaneidae از روزن‌داران کف‌زی بزرگ پالئوژن هستند که به‌منظور بررسی پخش و انتشار چینه‌نگاری و جغرافیای زیستی گذشتة آنها در حوضة نئوتتیس مطالعه شده‌اند. برش چینه‌نگاری حرمک شامل 470 متر تناوبی از مارن، سنگ‌آهک مارنی و سنگ‌آهک است. با بررسی مقاطع نازک، گونه‌های Miscellanea miscella،Miscellanea juliettae، Miscellanites primitivus و Miscellanites minutus شناسایی ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب‌و‌هوایی و جغرافیای زیستی دیرینۀ آنها

صفورا یاسبلاغی شراهی؛ بیژن یوسفی یگانه؛ سکینه عارفی فرد؛ محمد مهدی فرهپور؛ دانیل وچار

دوره 36، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 51-74

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.118996.1118

چکیده
  سازند باغ ونگ به سن یاختاشین بالایی تا بلورین بالایی در دو برش چینه‌شناسی در شمال طبس در شرق ایران مرکزی مطالعه شد. بررسی فوزولینیدها و فرامینیفرهای کوچک سازند باغ ونگ در دو برش مطالعه‌شده به شناسایی جنس‌ها و گونه‌های جدید منجر شد که برای نخستین‌بار در رسوبات یاختاشین بالایی و بلورین ایران گزارش می‌شوند. بر اساس فوزولینیدهای شناسایی‌شده، ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
استفاده از اکوگروه‌های اسپورومورفی (SEGs) و پالینوفاسیس برای بازسازی پالئواکولوژی سازند دلیچای، برش چینه‌شناسی اندریه، البرز مرکزی

فیروزه هاشمی یزدی؛ ندا بشیری؛ فرشته سجادی

دوره 36، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.118759.1116

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، مدل اکوگروه‌های اسپورومورفی (Sporomorph EcoGroups: SEGs) و جوامع گیاهی مرتبط با آن و همچنین پالینوفاسیس برای بازسازی پالئواکولوژی سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی اندریه در شمال‌شرق روستای اندریه، البرز مرکزی استفاده شد. بر اساس اطلاعات مربوط به اکوگروه‌های اسپورومورفی در رسوبات مطالعه‌شده، نسبت کم جوامع گیاهی Upland/Lowland و نسبت ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
کنودونت‌های اردوویسین سازند کتکویه در جنوب کوه بنرگ، فرازمین کلمرد (باختر طبس)

محمد نژادعباس؛ عباس قادری؛ هادی جهانگیر؛ علیرضا عاشوری

دوره 36، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 61-88

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.119847.1125

چکیده
  در پژوهش حاضر، کنودونت‌های اردوویسین به‌دست‌آمده از توالی‌ رسوبی سازند غیررسمی کتکویه در برش چینه‌شناسی جنوب کوه بنرگ، یال خاوری تاقدیس کلمرد در باختر شهرستان طبس (ایران مرکزی) مطالعه شدند. سازند کتکویه در این برش با ناپیوستگی زاویه‌دار روی سازند کلمرد (منتسب به نئوپروتروزوئیک) قرار گرفته و خود با ناپیوستگی فرسایشی با واحد‌های ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری و دیرینه‌بوم‌شناسی میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی عضو 4 سازند میلا، میلاکوه، البرز شرقی

نوید نویدی ایزد؛ حسین هاشمی

دوره 35، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 39-54

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.117958.1109

چکیده
  مجموعۀ متنوعی از میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی با دیوارۀ آلی (آکریتارک‌ها) و حفظ‌شدگی خوب در رسوبات (غالباً نهشته‌های آواری ریزدانه با میان‌لایه‌هایی از سنگ‌های کربناته) عضو 4 سازند میلا در برش چینه‌شناسی الگو جنوب ‌غربی دامغان وجود دارد. بر اساس حضور آکریتارک‌های شاخص مانند Timofeevia phosphoritica، Cristallinium cambriense، Ninadiacrodium dumontii، Vulcanisphaera ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
بررسی نانوفسیل‌های آهکی در بخش بالایی سازند گورپی- بخش زیرین سازند پابده در برش آرکواز، جنوب خاور ایلام

سعیده سنماری

دوره 35، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116010.1088

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، رسوبات پالئوسن در مرز سازندهای گورپی و پابده در برش آرکوازواقع در جنوب‌شرق ایلام بررسی شدند. بخش بالایی سازند گورپی از شیل خاکستری و بخش زیرین سازند پابده از شیل ارغوانی تشکیل شده است. در مطالعۀ حاضر، 23 گونه متعلق به 17 جنس از نانوفسیل‌های آهکی شناسایی شدند. در رسوبات بررسی‌شده، نه حادثۀ زیستی ثبت شد که بر اساس آنها، ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
ریزدیرینه‌شناسی و شناسایی سیستماتیک خانوادۀ Miscellaneidae در نهشته‌های پالئوسن میانی- ائوسن‌ زیرین شمال زاهدان، برش چینه‌نگاری پدگی

محمدنبی گرگیج؛ سمیه شهرکی میرزایی

دوره 35، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116539.1097

چکیده
  میسلانیدآ، گروهی از میکروفسیل‌های شاخص بزرگ پالئوژن (پالئوسن میانی- اوایل ائوسن پیشین) هستند که برای بایوزون‌بندی نهشته‌های دریایی کم‌عمق این زمان ارزش زیادی دارند. این گروه از فرامینیفرهای بنتیک بزرگ طرح‌های مجزای ساختمانی و تزئیناتی دارند که سبب تفکیک آنها از نومولیتیدها و روتالیدها در سطح خانواده می‌شوند. میسلانیدآ تاکسون‌های ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
شواهدی از ثبت رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپسین پیشین (OAE1a) در کپه‌داغ مرکزی (برش قلعه‌زو) با تأکید بر اجتماعات نانوفسیلی

اعظم غلامی فرد؛ انوشیروان لطفعلی کنی2؛ اعظم ماهانی پور؛ امیرمحمد جمالی؛ فریبا فروغی

دوره 35، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114957.1084

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، بخش میانی رسوبات سازند سرچشمه در برش قلعه‌زو واقع در مرکز حوضۀ کپه‌داغ ازنظر ثبت رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپسین پیشین (OAE1a) بررسی شد؛ این رخداد در بازۀ زمانی آپسین پیشین در زون NC6 از بایوزون‌های نانوفسیلی و در مقیاسی جهانی ثبت شده است. در مطالعۀ حاضر، بخش‌های انتهایی بایوزون نانوفسیلی NC6A تا بخش‌های ابتدایی بایوزون ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های دونین پایانی- کربونیفر آغازین در برش میغان، شمال‌شرق شاهرود، البرز شرقی

طاهره پرویزی؛ علی بهرامی؛ ساندرا کایسر؛ پیتر کونیگشوف

دوره 35، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 49-72

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116489.1094

چکیده
  برش میغان در 5 کیلومتری روستای میغان و 20 کیلومتری شمال‌شرق شاهرود، در زون ساختاری البرز شرقی قرار دارد. در این برش، توالی نسبتاً کاملی از نهشته‌های پالئوزوئیک (سیلورین؟- پرمین) وجود دارد که نهشته‌های دونین بالایی- کربونیفر زیرین به‌منظور مطالعۀ زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های گذر دونین- کربونیفر مطالعه شدند؛ به این منظور،‌ 45 نمونۀ ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند نیور، تیکدر، شمال‌غرب کرمان، ایران مرکزی

حسین هاشمی؛ فرشته سجادی؛ ندا بهرامی حصاری

دوره 35، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.108889.1034

چکیده
  پالینومورف‌های متنوعی شامل آکریتارک‌ها، سیست پرازینوفیت‌ها، کیتینوزوآ‌ها، اسکلوکودونت‌ها و اسپورها با حفظ‌شدگی متوسط تا خوب در قسمتی از (90 متر) نهشته‌های سازند نیور (200 متر) در برش چینه‌شناسی تیکدر، شمال‌غرب کرمان، ایران مرکزی وجود دارند.پالینوفلورای مطالعه‌شده شامل1 گونه (متعلق به 1 جنس) از سیست پرازینوفیت‌ها، 25 گونه (منتسب ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری سازند تیرگان در حوضۀ کپه‌داق: برش‌های چینه‌شناسی روستای تیرگان و امیرآباد

معصومه غیاثوند؛ علیرضا عاشوری؛ علی آقانباتی؛ مرتضی طاهرپور خلیل آباد؛ عباس قادری

دوره 35، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.113293.1070

چکیده
  توالی‌های کرتاسۀ پایینی شمال‌شرق ایران در حوضۀ رسوبی کپه‌داق نتیجۀ پیشروی دریای بریازین - بارمین هستند که پس‌از نخستین چرخۀ فرسایشی ژوراسیک پسین - کرتاسۀ پیشین نهشته شده‌اند. در پژوهش حاضر، دو برش چینه‌شناسی از این توالی‌ها شامل سازند تیرگان با جزئیات دقیق توصیف و مطالعه شدند و چارچوب زیست‌چینه‌نگاری جدیدی برای آنها فراهم شد. ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش درجزین در شمال سمنان

خدیجه محمدخانی؛ الهه زارعی

دوره 34، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.112088.1062

چکیده
  سازند دلیچای با سنگ‌شناسی شیلی- مارنی با میان‌لایه‌های آهکی به ضخامت ۶۳۱ متر در برش درجزین در شمال‌شرق سمنان بررسی شد. این سازند در مرز زیرین خود به‌طور ناهم‌ساز و با یک لایۀ کنگلومرایی روی سازند شمشک قرار گرفته و در مرز بالایی خود به‌طور هم‌شیب و با گذر تدریجی توسط سنگ‌آهک‌های ستبر‌لایۀ سازند لار پوشیده شده است. به‌منظور تعیین ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند فرخی در شمال باختری خور، ایران مرکزی با استفاده از پالینومورف‌ها و فرامینیفرها

صدیقه جداوی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ محمودرضا مجیدی فرد

دوره 34، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.109056.1036

چکیده
  به‌منظور مطالعه‌های چینه‌نگاری سنگی و زیستی سازند غیررسمی فرخی، برش عزیزآباد واقع در شمال باختری شهر خور انتخاب شد. ستبرای سازند فرخی در این برش 233 متر است، به‌شکل پیوسته روی سنگ‌‌آهک‌های سازند هفتومان قرار گرفته و همبری بالایی آن با سازند چوپانان ناپیوسته از نوع موازی است و به چهار بخش غیررسمی تقسیم شده است. درمجموع، 81 نمونۀ ...  بیشتر