زیست چینه نگاری
26. زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در شمال‌شرق شهرستان دهدشت (زون ایذه)

محبوبه فریدونپور؛ اعظم ماهانی پور؛ محمد داستانپور

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 23-42

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.108377.1029

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، سازند گورپی در تاقدیس کوه سیاه واقع در شمال‌شرقی شهرستان دهدشت (منطقۀ کهگیلویه) ازنظر نانوفسیل‌های آهکی بررسی شد. مطالعۀ زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی سازند گورپی در برش یادشده با ۲۱۲ متر ضخامت به شناسایی 48 جنس و 115 گونه از نانوفسیل‌های آهکی منجر شد. بر اساس نانوفسیل‌های آهکی شاخص، بایوزون‌های CC15 تا CC25 از ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
27. بررسی گذر پابده به آسماری بر اساس زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی در یال شمال‌شرقی تاقدیس گورپی، استان خوزستان

سعیده سنماری

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 19-30

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.104725.1016

چکیده
  در پژوهش حاضر، برش امامزاده بابا به‌منظور مطالعۀ زیست‌چینه‌نگاری بر مبنای نانو‌فسیل‌های آهکی گذر پابده به آسماری در یال شمال‌شرقی تاقدیس گورپی انتخاب شد. در این برش، سازند پابده با 235 متر ضخامت اساساً از شیل، سنگ آهک مارنی و مارن و سازند آسماری با ضخامت 55 متر از سنگ آهک تشکیل شده است. برای تعیین و معرفی گونه‌های شاخص، تجمع‌های ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
28. چینه‌نگاری زیستی بخش فوقانی سازند آیتامیر بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی واقع در برش چرلی (شمال‌غرب کپه‌داغ)

سعیده سنماری؛ سید ناصر رئیس السادات؛ مریم معتمدالشریعتی؛ محسن بهروزی

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 105-118

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.102485.1007

چکیده
  نانوفسیل‌های آهکی یکی از گروه‌های شاخص مطالعه‌های چینه‌نگاری زیستی در کرتاسه هستند. سازند آیتامیر یکی از واحدهای اصلی سنگی است که در حوضۀ رسوبی کپه‌داغ وجود دارد و از دو بخش ماسه‌سنگی و شیلی تشکیل شده است. در پژوهش حاضر، بخش شیلی برش چرلی در شمال‌غرب کپه‌داغ برای مطالعۀ نانوفسیل‌های آهکی انتخاب شد. مطالعۀ چینه‌نگاری زیستی بخش ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
29. روزن‌داران آرکائدیسکوئیده و اهمیت آن‌ها در چینه‌نگاری زیستی و زمانی نهشته‌های کربونیفر زیرین، مطالعه موردی در البرز شمالی

کیوان زندکریمی؛ بهرام نجفیان؛ حسین مصدق

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 95-114

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.102800.1009

چکیده
  توالی نسبتاً کاملی از رسوبات ویزئن - سرپوخوین در البرز شمالی رخنمون دارد؛ جایی که دو برش ناصرآباد و دزده‌بن به‌منظور پژوهش‌های چینه‌شناسی انتخاب شدند. روزن‌داران آرکائدیسکوئیده از بهترین میکروفسیل‌ها برای مطالعات چینه‌نگاری ویزئن تا سرپوخوین هستند و به‌دلیل اهمیت آنها در این مطالعه بررسی شدند. در ویزئن پیشین (MFZ9)، اجداد آرکائدیسکوئیده ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
30. زیست چینه‌نگاری سازند گورپی در طاقدیس سمند (زون ساختاری لرستان) براساس نانوفسیل‌های آهکی

سمیرا شهریاری؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ حسن امیری بختیار

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 37-60

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.84038

چکیده
  در پژوهش حاضر، طبقه‌بندی زیست چینه‌نگاری سازند گورپی در طاقدیس سمند براساس نانوفسیل‌های آهکی بررسی شده است. ضخامت سازند گورپی در این محدوده، 197 متر و از شیل و مارن با توالی‌های آهک رسی تشکیل شده است. مطالعة نانوفسیل‌های آهکی به شناسایی 45 جنس و 96 گونة و طبقه‌بندی ترادف رسوبی در 11 بیوزون‌ جهانی برپایة پراکندگی نانوفسیل‌های شاخص ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
31. چینه‌شناسی و معرفی زون‌های زیستی جدید در برش تنگ حتی (زون ایذه، خوزستان)

نسرین هداوندخانی؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا طهماسبی سروستانی

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21620

چکیده
  به‌منظور چینه‌شناسی و شناسایی زون‌های زیستی سازند پابده بر مبنای زون‌بندی‌های زیستی جدید فرامینیفرهای پلانکتونی در محدودة تتیس، یک برش چینه‌شناسی در زون ایذه واقع در تاقدیس گورپی مطالعه‌شده قرار گرفته است. ضخامت سازند پابده در این برش، 672 متر و از لحاظ لیتولوژی به 4 واحد شیل ارغوانی (25/106متر)، واحد مارن و آهک پایینی (75/50 متر)، آهکی ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
32. تطابق زیست چینه‌نگاری و مجموعه‌های فرامینیفری توالی‌های الیگوسن در حوضه فارس

طاهره حبیبی

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 113-134

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21139

چکیده
  این مطالعه به بررسی ویژگی‌های زیست چینه‌ای و مجموعه‌های فرامینیفری توالی‌های الیگوسن (سازند آسماری) در چهار برش چینه‌شناسی شول، کفترک، دارنگون و نورآباد در حوضه فارس پرداخته است. بر اساس پخش و پراکندگی فرامینیفرها در برش‌های مورد مطالعه سه زیست زون تجمعی (روپلین-چاتین) شناسایی شد که عبارتند از: . Nummulites vascus-Nummulites fichteli, Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa, ...  بیشتر