چینه نگاری سکانسی
1. بررسی تاثیر رخساره‌های رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند عرب در یکی از میادین نفتی جنوب خلیج فارس

علی اسعدی؛ مهدی صرفی؛ علی ایمن دوست؛ مهدی قانع عزآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.127549.1200

چکیده
  سازند عرب با سن ژوراسیک بالایی یکی از مخازن مهم خاورمیانه محسوب می‌شود. به منظور بررسی ویژگی‌های رخساره‌ای، محیط رسوبی، فرآیندهای دیاژنزی، سیستم منافذ، آنالیز چینه‌شناسی سکانسی، زون‌بندی مخزن و شناسایی پارامترهای کنترل کننده کیفیت مخزنی، تلفیق نتایج حاصل از توصیف مغزه‌ها، پتروگرافی مقاطع نازک، و داده-های پتروفیزیکی (تخلخل-تراوایی ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
2. مدل‌سازی سازند آسماری به منظور تعیین نرخ تولید کربنات و تأمین رسوب و پارامتر‌های موثر بر آن در میادین نفتی انتخابی دشت آبادان

الهام اسدی مهماندوستی؛ سمیه لشگری؛ سید علی معلمی؛ جهانبخش دانشیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.127053.1199

چکیده
  سازند آسماری توالی ضخیم کربناته - تخریبی در حوضه فورلند زاگرس می‌باشد که در زمان الیگوسن - میوسن پیشین نهشته شده است. در این مطالعه به منظور تعیین نرخ تأمین رسوب و پارامتر‌های موثر بر انتقال آن و نرخ تولید کربنات حوضه رسوبی سازند آسماری در دشت آبادان از مدل‌سازی چینه‌ای رو به جلو استفاده شده است. نرم‌افزار مورد مطالعه، نرم‌افزار ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
3. چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در منطقة سیرجان- آباده

ابراهیم محمدی

دوره 37، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 67-94

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120992.1142

چکیده
  چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سازند قم (در دو برش چینه‌شناختی) در منطقة سیرجان- آباده مطالعه شده است. سازند قم در منطقة سیرجان (برش بوجان) با سن روپلین- شاتین و 156 متر ضخامت عمدتاً شامل سنگ‌های آهک‌ متوسط تا ضخیم‌لایه و توده‌ای و مارن است که با ناپیوستگی روی کنگلومرایی با سن نامعین قرار گرفته و در انتها با آبرفت پوشیده شده است. نهشته‌های ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
4. تحلیل ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند ایلام (کنیاسین؟- سانتونین) در شمال‌باختری دشت آبادان

نواب خدائی؛ پیمان رضائی؛ جواد هنرمند؛ ایرج عبدالهی فرد

دوره 36، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 109-134

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120331.1131

چکیده
  سازند ایلام با سن کنیاسین؟- سانتونین از مخازن نفتی مهم دشت آبادان محسوب می‌شود؛ با‌وجوداین، شناخت جامعی از ویژگی‌های زمین‌شناسی و عوامل کنترل‌کنندۀ کیفیت مخزنی این سازند وجود ندارد. در پژوهش حاضر، سازند ایلام با استفاده از تلفیق نتایج توصیف مغزه‌ها، مطالعۀ مقاطع نازک میکروسکوپی و نمودارهای پتروفیزیکی از دیدگاه ویژگی‌های رخساره‌ای، ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
5. بررسی ضریب اطمینان استفاده از نگارۀ انحراف معیار گاما در مطالعه‌های چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان، بخش مرکزی خلیج‌ فارس

سپیده داودی؛ وحید توکلی؛ حسین رحیم پور-بناب

دوره 36، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120559.1133

چکیده
  باوجود اهمیت بسیار زیاد نگارۀ گاما در تعیین واحدهای سکانسی به‌علت تغییرات کم دامنۀ این نگاره در سازندهای کربناته، مطالعه‌های محدودی روی آن انجام شده‌اند. در مطالعۀ حاضر، 110 متر رسوبات چاهی از سازند داریان در بخش مرکزی خلیج ‌فارس با استفاده از 390 مقطع نازک میکروسکوپی و داده‌های نگارۀ گاما بررسی شد. تحلیل رخساره‌ای انجام‌شده به ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
6. بررسی کنترل ویژگی‌های رخساره‌ای و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در ناحیۀ زاگرس مرکزی

حمزه مهرابی؛ حسین نوری؛ جواد سبحانی

دوره 36، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 75-104

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.121584.1150

چکیده
  سازند فهلیان شامل توالی کربناتۀ نسبتاً ضخیمی از گروه خامی به سن نئوکومین- بارمین است. مطالعه‌های رسوب‌شناسی انجام‌شده روی این سازند در دو برش از زون ایذه و دو چاه از بخش جنوبی فروافتادگی دزفول به شناسایی 12 ریزرخساره در چهار کمربند رخساره‌ای شامل پهنۀ جزرومدی، رمپ درونی (لاگون، پشته‌های لیتوکودیومی- جلبکی و شول‌های بایوکلستی- پلوئیدی)، ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
7. مقایسۀ تغییرات میزان‌های انباشت رسوب بخش بالایی سازند زاکین از طریق بررسی چینه‌نگاری چرخه‌ای در چاه‌های 2SK-1 و 2SKD-1 میدان گازی سلمان

امید فلاحت خواه؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ علی کدخدایی

دوره 36، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120178.1130

چکیده
  سازند زاکین یکی از سازندهای مخزنی احتمالی گاز در ناحیۀ رسوبی زاگرس محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر، بررسی چینه‌نگاری چرخه‌ای بخش بالایی این سازند با استفاده از روش‌های تحلیل طیفی تحولی (Evolutionary Spectral Analysis methods) انجام شد؛ به‌این‌ترتیب که ابتدا با یکی از روش‌های تحلیل طیفی تحولی یعنی دوره‌نگار روش چندکاهنده (Multi-tapper method periodogram) که در مطالعه‌ها ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
8. چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های آلبین میانی تا سنومانین (سازند سروک) در برش تنگ چنارباشی (جنوب‌شرق ایلام) و نقش فونای فسیلی در شناسایی و تفسیر سکانس‌ها

جهانبخش دانشیان؛ سید علی معلمی؛ کامیار یونسی

دوره 34، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 101-114

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.108735.1033

چکیده
  چینه‌های آلبین میانی تا سنومانین در برش تنگ چنارباشی معرف رخسارۀ پلاژیک سازند سروک هستند. این چینه‌ها در قالب 5 سکانس ردۀ سوم و 9 سکانس ردۀ چهارم نهشته شده‌اند. این سکانس‌ها در قالب شش ریزرخسارۀ مادستون، پکستون پلوئیدی، پکستون رادیولری، وکستون- پکستون دارای خارپوست و روزن‌بران کف‌زی، وکستون- پکستون الیگوستژینیدی و روزن‌بران پلانکتونی ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
9. موقعیت سنگ‌چینه‌ای و تنوع رخدادهای سنگ‌های آذرین بازیک آلکالن در واحدهای سنگ‌چینه‌ای پرمین، پهنۀ البرز مرکزی

حدیقه خاتون کاظمی؛ حبیب اله قاسمی؛ عزیزا... طاهری

دوره 34، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114148.1075

چکیده
  توالی نسبتاً کاملی از واحدهای سنگ‌چینه‌ای پرمین شامل سازندهای دورود (عمدتاً از ماسه‌سنگ و شیل)، روته (عمدتاً از سنگ‌آهک با بین‌لایه‌هایی از مارن) و نسن (عمدتاً از سنگ‌آهک و شیل‌) در البرز مرکزی از سیاه‌بیشه و هریجان در جادۀ چالوس تا یوش، بلده، زرین‌کمر و ورازان در جنوب آمل، در استان مازندران رخنمون دارد. بر اساس برداشت‌های صحرایی ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
10. تجزیه و تحلیل ریزرخساره‌ای، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند پابده در برش نمونه، زاگرس

سمیه سراوانی؛ محمدنبی گرگیج؛ مصطفی قماشی؛ علی احمدی

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 69-104

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.102637.1008

چکیده
  برش نمونة سازند پابده (پالئوسن فوقانی - الیگوسن زیرین) در تاقدیس (کوه) گورپی، زاگرس و خوزستان قرار گرفته است و ازنظر سنگ‌شناختی شامل تناوب مارن‌های ارغوانی و سفید، آهک مارنی و آهک نازک تا ضخیم لایة غنی از فرامینیفر‌های پلانکتونیک است. باتوجه‌به نبود شواهد فرسایش قاره‌ای یا خروج حوضه از آب، مرز پایینی این سازند با سازند گورپی پیوسته ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
11. تعیین الگوی سکانسی مناسب برای جدایش واحدهای مخزنی در عضو دالان بالایی، بخش مرکزی خلیج فارس

وحید توکلی؛ حسین رحیم‌پور بناب؛ محیا عباسی

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 83-100

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21645

چکیده
  هدف این مطالعه، تعیین الگوی سکانسی مناسب برای جدایش واحدهای مخزنی عضو کربناته - تبخیری دالان بالایی است. دراین‌راستا با مطالعات پتروگرافی، تعداد 9 رخساره و 4 محیط رسوبی برای یکی از میدان‌های این بخش تعیین شد. با استفاده از مجموع داده‌ها در دو الگوی چینه‌نگاری سکانسی، پیشروی ـ پسروی و روش اکسون مرز‌ها و سیستم ترکت‌ها تعیین شدند. ...  بیشتر