رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی
1. الگوی پراکنش فلزهای سنگین در رسوبات آبراهه‌ای خاور و جنوب‌خاور معدن انگوران، باختر زنجان

حدیث رشنو؛ میر علی اصغر مختاری؛ یونس خسروی؛ عباسعلی زمانی

دوره 36، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 33-54

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.122336.1157

چکیده
  به‌منظور ارزیابی آلودگی‌های زیست‌محیطی فلزهای سنگین در آبراهه‌های خاور و جنوب‌خاور معدن روی- سرب انگوران، نمونه‌برداری از رسوبات آبراهه‌ای در 77 ایستگاه انجام شد. نتایج تجزیه‌وتحلیل نمونه‌های یادشده نشان دادند مقدار میانگین محتوای آرسنیک، آنتیموان، کادمیوم، سرب و روی در این نمونه‌ها به‌ترتیب برابر با 81/89، 67/6، 46/10، 83/659 و 32/1189 ...  بیشتر

رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی
2. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تالاب میقان با استفاده از شاخص‌های آلایندگی

فریدون قدیمی

دوره 36، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.119776.1124

چکیده
  تالاب میقان در بخش مرکزی حوزۀ آبخیز اراک، عناصر سنگین ناشی از فعالیت‌های شهری، صنعتی و کشاورزی را دریافت می‌کند. در راستای ارزیابی آلاینده‌های تالاب میقان، 29 نمونه رسوب و خاک از تالاب برداشت، غلظت عناصر سنگین تعیین و با مرجع محلی و مرجع پوستۀ بالایی مقایسه شد. میانگین غلظت آرسنیک 03/4، سرب 13، روی 50، کروم 53، مس 33 ، نیکل34 و کادمیوم 21/0 ...  بیشتر

رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی
3. الگوی پراکنش فلزات سنگین در رسوبات آبراهه‌ای منطقۀ بایچه‌باغ، شمال‌غرب زنجان

نشمیل ظاهری؛ یونس خسروی؛ میرعلی اصغر مختاری؛ عباسعلی زمانی

دوره 35، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 135-150

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.115696.1085

چکیده
  به‌منظور بررسی مقدار فلزات سنگین در رسوبات آبراهه‌ای منطقۀ بایچه‌باغ واقع در شمال‌غرب استان زنجان، 131 نمونه از ایستگاه‌های مدنظر انتخاب شدند. نمونه‌ها پس‌از هضم به روش چهار اسید، به کمک دستگاه ICP-OES تجزیه‌و‌تحلیل شدند. به‌منظور تعیین نوع توزیع الگوی فضایی حاکم بر داده‌ها از روش خودهمبستگی فضایی موران جهانی و آمارۀ موران محلی ...  بیشتر

رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی
4. ارزیابی وضعیت آلودگی هیدروکربن‏های نفتی کل و فلزات سنگین در رسوبات ساحلی جنگل‌های حرای منطقۀ تیاب استان هرمزگان

لیلا زاهدی دهویی؛ افشین قشلاقی؛ محمد صدیق مرتضوی

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 73-90

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116066.1090

چکیده
  به‌منظور ارزیابی شدت آلودگی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های نفتی کل در رسوبات جنگل‌های حرای تیاب (در استان هرمزگان)، 16 نمونه رسوب سطحی از این منطقه برداشت شد. علاوه‌بر غلظت هیدروکربن‌های نفتی کل و فلزات سنگین، برخی ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی رسوبات (دانه‌بندی، pH، مادۀ آلی کل و کربن آلی) نیز اندازه‏گیری شدند. بر اساس نتایج، غلظت هیدروکربن‏های ...  بیشتر