موضوعات = رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی
ارزیابی تغییرات کانی‌شناسی رسوبات متأثر از معدن مس درآلو، جنوب کرمان: کاربردی جهت مطالعات زیست‌محیطی

دوره 39، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-16

10.22108/jssr.2023.136989.1254

هدی باوی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ حامد زند مقدم


الگوی پراکنش فلزهای سنگین در رسوبات آبراهه‌ای خاور و جنوب‌خاور معدن انگوران، باختر زنجان

دوره 36، شماره 3، مهر 1399، صفحه 33-54

10.22108/jssr.2020.122336.1157

حدیث رشنو؛ میر علی اصغر مختاری؛ یونس خسروی؛ عباسعلی زمانی


الگوی پراکنش فلزات سنگین در رسوبات آبراهه‌ای منطقۀ بایچه‌باغ، شمال‌غرب زنجان

دوره 35، شماره 2، تیر 1398، صفحه 135-150

10.22108/jssr.2019.115696.1085

نشمیل ظاهری؛ یونس خسروی؛ میرعلی اصغر مختاری؛ عباسعلی زمانی