رسوب شناسی و کانسارها
1. کانی‌شناسی و ژئوشیمی بخش سولفیدی معدن سرب و روی طرز، شمال استان کرمان، مورد مطالعاتی از کانسارهای رسوبی با سنگ میزبان کربناته

رضا اسکندری نژاد؛ حامد زندمقدم؛ مهدی خراسانی پور

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.117098.1102

چکیده
  کانسار سرب و روی طرز یکی از معادن فعال زیرزمینی در ناحیۀ راور-کوهبنان است که در شمال استان کرمان قرار دارد. کانه‌زایی در این معدن به‌طور مجزا در دو بخش کربناته و سولفیدی در واحدهای کربناتۀ تریاس میانی (سازند شتری) مشاهده می‌شود. بررسی‌های صحرایی نشان می‌دهند کانسارسازی در راستای گسل‌ها به‌شکل رگه‌ای و رگچه‌ای و به مقدار کمتر به‌شکل ...  بیشتر

رسوب شناسی و کانسارها
2. نقش کانی‌های رسی اتوژنیک در حفظ تخلخل و تراوایی اولیه در مخازن هیدروکربنی ماسه‌سنگی (مقاله مروری)

معصومه کردی

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 37-56

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114411.1080

چکیده
  بین فرایندهای دیاژنزی، تشکیل سیمان‌های کوارتزی مهم‌ترین عامل کاهش‌دهندۀ تخلخل و تراوایی در ماسه‌سنگ‌های با عمق تدفین زیاد (بیشتر از 2 کیلومتر) است. کانی‌های رسی اغلب به‌عنوان کاهش‌دهندۀ کیفیت مخازن هیدروکربوری ماسه‌سنگی شناخته می‌شوند؛ هرچند بررسی مقاله‌های گوناگون و مطالعه‌های دقیق فرایندهای دیاژنزی نشان می‌دهد تشکیل ...  بیشتر

رسوب شناسی و کانسارها
3. اثر توزیع اندازۀ ذرات بر ژئوشیمی رسوبات آبراهه‌ای و کانی‌های سنگین در محدودۀ کانسار مس - طلای کوه زر، جنوب دامغان

زهرا ماروسی؛ مسعود علی پوراصل؛ رضا قوامی-ریابی

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 121-140

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.110669.1051

چکیده
  کوه زر از مناطق مستعد برای اکتشاف مس - طلا در شمال‌شرق‌ ایران است. زمین‌شناسی این منطقه شامل سنگ‌های گدازه‌ای با ترکیب حدواسط تا مافیک به سن ائوسن میانی - بالایی است. گرانودیوریت، مونزونیت، دیوریت به سن اولیگوسن در سری آتشفشانی ائوسن تزریق شده است. سنگ‌های نفوذی سبب دگرسانی سنگ‌ها و کانه‌زایی مس و طلا شده است. برای مطالعه توزیع ...  بیشتر