دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

"زیست چینه نگاری سازند پابده براساس روزن داران پلانکتون در برش تنگ چوگان، فارس داخلی، حوضه رسوبی زاگرس"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22108/jssr.2023.134029.1234

زهرا خالوعسگری؛ مهناز امیرشاه کرمی؛ کوروش رشیدی شریف آباد


چینه‌نگاری زیستی، ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی نهشته‌های کرتاسۀ بالایی در برش چینه-شناسی گردبیشه در زاگرس مرتفع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22108/jssr.2023.137414.1259

یداله عظام پناه؛ علی امیرخانی؛ علی سلیمانی


ریز رخساره و محیط رسوبی، دیاژنز و ارزیابی پتروفیزیکی سازند سروک در چهارچوب چینه نگاری سکانسی در یکی از میادین جنوب غربی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22108/jssr.2023.137377.1258

ژیلا رحمانی؛ محمد حسین آدابی؛ احسان ده یادگاری؛ علیرضا رستمی


مقاله پژوهشی انگلیسی

بررسی اثرات ژئوشیمیایی منشا روی تغییرات هیدروژئوشیمیایی شورابه (پلایای بجستان- شمال شرق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22108/jssr.2023.137202.1257

صدیقه حقیقی گرجی؛ حبیب اله ترشیزیان؛ محمد جوانبخت؛ وحید خادمی