دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مدل سازی یک بعدی و دوبعدی سیستم های نفتی ناحیه فارس داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22108/jssr.2024.138467.1262

علی سلیمانی؛ احسان ده یادگاری؛ محبوبه حسینی برزی؛ مهراب رشیدی؛ محمد حسن جزایری


شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی از فرآیندهای دیاژنزی اثرگذار بر کربنات های سازند سروک در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22108/jssr.2024.139935.1274

رامین عباسی؛ حمزه مهرابی؛ عماد یحیایی؛ حسین رحیم پور