دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

محیط نهشتی سازند باروت در برش باروت آغاجی، شمال غرب کوه‌های سلطانیه، البرز غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22108/jssr.2023.135990.1247

طاهره ذکی؛ نجمه اعتمادسعید؛ مهدی دارائی


رسوب‌شناسی، رخساره‌ها و مدل رسوبی مخروط‌افکنه قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22108/jssr.2023.136020.1248

ویدا داودی؛ سعید خدابخش؛ بهروز بهرام آبادی


بررسی رخساره و محیط رسوبی سازند شهبازان در حوضه لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22108/jssr.2023.136584.1252

پیمان رجبی؛ پرنیا عبدل نیا


چینه نگاری و بازسازی محیط رسوبگذاری سازندهای دلیچای و لار در برش ینگجه (جنوب خاوری زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22108/jssr.2023.136249.1250

جواد ربانی؛ افشین زهدی؛ شهرام فزونی