مقاله پژوهشی میکروفاسیس
مطالعه شواهد پسروی جهانی سطح آب دریا در رسوبات میوسن میانی منطقه زنجان

جواد ربانی؛ افشین زهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2022.132732.1225

چکیده
  مطالعه تاثیر پسروی جهانی آب دریا بر روی نهشته‌های میوسن میانی(بخش انتهایی سازند قم و ابتدای سازند قرمز بالایی) در دو برش چینه‌شناسی محدوده زنجان صورت گرفت. بررسی‌های سنگ‌شناسی نشان می‌دهد که توالی‌های سنگی در این محدوده سنی به تدریج از یک سیستم کربناته به تخریبی (ماسه سنگ و کنگلومرا) و در برخی نواحی به توالی‌های تبخیری تبدیل شده ...  بیشتر