شواهد جدید از زیست چینه نگاری مرز آلبین – سنومانین برای نخستین بار از ایران ‌

دوره 28، شماره 2، تیر 1391، صفحه 97-104

جهانبخش دانشیان؛ کامیار یونسی؛ سید علی معلمی


پالینواستراتیگرافی بخش فوقانی سازند چمن‌بید در برش الگو بر اساس میکروفلورا

دوره 27، شماره 3، آبان 1390، صفحه 103-120

مریم مشیدی؛ فرشته سجادی؛ فرشته سجادی


زیست ­ زون­بندی روزن ­ بران رسوبات کربونیفر ­ زیرین در برش ولی ­ آباد (البرز شمالی) و مقایسه آن با حوضه نامور و دینانت بلژیک

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 103-118

مریم ناز بهرام منش؛ دانیل وچارد؛ بهرام نجفیان؛ کیوان زند کریمی؛ سید حمید وزیری


تاریخچه دیاژنز ماسه سنگهای کامبرین زیرین، در رخنمون گزوئیه، ایران مرکزی

دوره 30، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 103-125

محمد رضا قطبی راوندی؛ مهدی رضا پورسلطانی


مشخصه‌های رسوبی و ژئوشیمیایی نهشته‌های ساحلی جزیرۀ هرمز در جنوب ایران

دوره 36، شماره 2، تیر 1399، صفحه 105-124

10.22108/jssr.2020.118294.1111

مهدی غلام دخت بندری؛ پیمان رضائی؛ منصور قربانی


بررسی پتروگرافی، رخساره­های رسوبی و دیاژنز نهشته‌های کربناته پالئوسن-ائوسن ناودیس چینگ­در غرب بیرجند، شرق ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1392، صفحه 107-122

غلامرضا میراب شبستری؛ سیده حلیمه هاشمی عزیزی؛ سیده حلیمه هاشمی عزیزی؛ احمدرضا خزاغی


پالینولوژی سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی گویداغ، جنوب‌شرقی مراغه بر مبنای داینوفلاژله‌ها

دوره 34، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 91-108

10.22108/jssr.2018.84036.0

فرشته سجادی؛ سمیه درمنکی فراهانی؛ فیروزه هاشمی یزدی


بررسی نقش چینه‌‏شناسی سازند تیرگان در آب‌دهی چاه‌های آب در شمال و شرق بجنورد

دوره 35، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 91-108

10.22108/jssr.2019.116167.1091

فیروز شکیبا؛ غلامحسین کرمی؛ عزیزالله طاهری