محیط ‏های رسوبی و چینه‏ نگاری سکانسی نهشته ‏های سیلیسی آواری سازند لشکرک در البرز مرکزی

دوره 31، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1-32

ئارام بایت گل؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدالله محبوبی


ارتباط تغییرات ویژگی‎‍های مخزنی با فرایندهای رسوبی سازند ایلام در میدان سوسنگرد، جنوب غرب ایران

دوره 38، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-20

10.22108/jssr.2021.129945.1211

راضیه فولادوند؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ محمود جلالی