شماره‌های پیشین نشریه

Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches , Vol. 39, Issue 4, No. 93, Winter 2024
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و نهم، شماره پیاپی 92، شماره سوم، پاییز 1402
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و نهم، شماره پیاپی 91، شماره دوم، تابستان1402
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و نهم، شماره پیاپی 90، شماره اول، بهار 1402
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 358
تعداد نویسندگان 667
تعداد مشاهده مقاله 300,948
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 199,739
نسبت مشاهده بر مقاله 840.64
نسبت دریافت فایل بر مقاله 557.93
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 722
تعداد مقالات رد شده 287
درصد عدم پذیرش 40
تعداد مقالات پذیرفته شده 366
درصد پذیرش 51
تعداد پایگاه های نمایه شده 22
تعداد داوران 260

فراخوان دریافت مقاله انگلیسی

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی از حوزه های موضوعی زیست شناسی چینه نگاری، چینه نگاری سکانسی میکروفاسیس، پالئواکولوژی مهندسی، رسوبات کواترنر، رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی، رسوب شناسی و کانسارها، هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی استقبال می نماید.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است


شماره جاری: دوره 39، شماره 4 - شماره پیاپی 93، دی 1402 (Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches , Vol. 39, Issue 4, No. 93, Winter 2024) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان