دوره 38 (1401)
شماره 2
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 87، شماره دوم، تابستان 1401
شماره 1
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 86، شماره اول، بهار 1401
دوره 37 (1400)
دوره 36 (1399)
دوره 35 (1398)
دوره 34 (1397)
دوره 33 (1396)
دوره 32 (1395)
دوره 31 (1394)
دوره 30 (1393)
دوره 29 (1392)
دوره 28 (1391)
دوره 27 (1390)
دوره 26 (1389)
دوره 25 (1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 323
تعداد نویسندگان 615
تعداد مشاهده مقاله 202,210
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 158,966
نسبت مشاهده بر مقاله 626.04
نسبت دریافت فایل بر مقاله 492.15
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 684
تعداد مقالات رد شده 275
درصد عدم پذیرش 40
تعداد مقالات پذیرفته شده 332
درصد پذیرش 49
تعداد پایگاه های نمایه شده 25
تعداد داوران 243

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی از حوزه های موضوعی زیست شناسی چینه نگاری، چینه نگاری سکانسی میکروفاسیس، پالئواکولوژی مهندسی، رسوبات کواترنر، رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی، رسوب شناسی و کانسارها، هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی استقبال می نماید.

 

 دسترسی به مقالات این سایت آزاد است


مقاله پژوهشی میکروفاسیس
مطالعۀ شواهد پسروی جهانی سطح آب دریا در رسوبات میوسن میانی منطقۀ زنجان

جواد ربانی؛ افشین زهدی

دوره 38، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2022.132732.1225

چکیده
  مطالعۀ تأثیر پسروی جهانی آب دریا بر نهشته‎‍های میوسن میانی (بخش انتهایی سازند قم و ابتدای سازند قرمز بالایی)، در دو برش چینه‎‍شناسی محدودۀ زنجان صورت گرفت. بررسی‎‍های سنگ‎‍شناسی نشان می‎‍دهد توالی‎‍های سنگی در این محدودۀ سنی به‌تدریج از یک سیستم کربناته به تخریبی (ماسه‌سنگ و کنگلومرا) و در برخی نواحی به توالی‎‍های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی
ارزیابی آلودگی و بررسی فرم شیمیایی عناصر بالقوۀ سمّی در رسوبات سطحی رودخانۀ کارون در محدودۀ شهر اهواز

فائزه میطیعی تبار؛ گیتی فرقانی تهرانی؛ صغری رستمی

دوره 38، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 13-34

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2022.132433.1224

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی غلظت و بررسی فرم شیمیایی عناصر بالقوۀ سمّی در رسوبات رودخانۀ کارون در محدودۀ شهر اهواز است. به این منظور، 14نمونه از رسوبات سطحی (cm 5-0) جمع‌آوری و آماده‎‍سازی شد و غلظت کل عناصر اصلی و جزئی پس از هضم اسیدی قوی نمونه‎‍ها، با استفاده از دستگاه ICP-OES تعیین شد. برای بررسی فرم شیمیایی عناصر بالقوۀ سمّی، ...  بیشتر

میکروفاسیس
مطالعة ریزرخساره‌ها و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در میدان نفتی خشت با تأکید بر خصوصیات مخزنی مطالعة موردی: حوضة رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران

رقیه فلاح بگتاش؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ آرمین امیدپور

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.127061.1198

چکیده
  سازند آسماری با سن الیگو- میوسن، یکی از بهترین مخازن نفتی در جنوب غربی ایران و جهان است. در این پژوهش به‌منظور درک عوامل کنترل‌کنندة کیفیت مخزنی سازند آسماری، مطالعات گستردة پتروگرافی برای شناسایی ریزرخساره‌ها، فرایندهای دیاژنزی مؤثر بر آنها و توالی پاراژنزی این فرایندها در میدان نفتی خشت انجام شد. برپایة بررسی 183 مقطع نازک میکروسکوپی ...  بیشتر

میکروفاسیس
تأثیر رخساره‌ها و فرآیندهای دیاژنزی بر قطر گلوگاه حفرات در سازند داریان، بخش مرکزی خلیج فارس

سپیده داودی؛ وحید توکلی

دوره 37، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 61-82

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.130457.1214

چکیده
  این مطالعه، تأثیر رخساره و دیاژنز بر قطر گلوگاه حفرات در 110متر از رسوبات یک چاه، از سازند داریان در بخش مرکزی خلیج فارس را بررسی می‌کند. تعداد 390 مقطع نازک، 160 داده تخلخل و تراوایی مغزه بررسی‌ شد. مطالعات پتروگرافی، به شناسایی 9 ریزرخساره در پنج زیرمحیط منجر شد که در محیط رمپ کربناته نهشته شده است. مهم‌ترین فرآیندهای دیاژنزی، شامل میکرایتی‌شدن، ...  بیشتر

میکروفاسیس
رخساره‌ها و محیط رسوب‌گذاری نهشته‌های کامبرین بالایی البرز مرکزی، عضو 3 و 4 سازند میلا (سازند ده‌ملا) با تأکید ویژه بر سنگ‌های نواری

مهدی دارائی؛ ئارام بایت گل؛ فرزانه باقری

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 34-60

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.128463.1205

چکیده
  کامبرین پسین همراه با تغییرات مهمی در اقیانوس‌ها و خشکی‌ها ازجمله نهشت رخساره‌های خاصی در بخش‌های مختلف دنیاست که به دلیل ماهیت مطبق و نوارمانند به نام «سنگ‌های نواری» شناخته می‌شوند. توالی‌های کامبرین بالایی البرز با نام پیشنهادی «سازند ده‌ملا» شناخته می‌شوند. در پژوهش حاضر، این توالی‌ها در ناحیة البرز مرکزی با ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
بررسی تأثیر رخساره‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند عرب در یکی از میادین نفتی جنوب خلیج فارس

علی اسعدی؛ مهدی صرفی؛ علی ایمن دوست؛ مهدی قانع عزآبادی

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 61-90

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.127549.1200

چکیده
  سازند عرب با سن ژوراسیک بالایی، یکی از مخازن مهم خاورمیانه است. به‌منظور بررسی ویژگی‌های رخساره‌ای، محیط رسوبی، فرایندهای دیاژنزی، سیستم منافذ، چینه‌شناسی سکانسی، زون‌بندی مخزن و شناسایی پارامترهای کنترل‌کنندة کیفیت مخزنی از تلفیق نتایج حاصل از توصیف مغزه‌ها، پتروگرافی مقاطع نازک و داده‌های پتروفیزیکی (تخلخل- تراوایی مغزه ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
بحران زیستی انتهای پرمین میانی در برش درة همبست، ناحیة آباده، جنوب غرب ایران و مقایسة آن با رسوبات همزمان در شرق تتیس

سکینه عارفی فرد؛ سیما شاهین فر

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 91-112

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.126921.1197

چکیده
  بررسی گسترش تنوع زیستی در نهشته‌های نزدیک به مرز پرمین میانی و بالایی در برش درة همبست نشان می‌دهد با توجه به تغییرات بارز محیطی و فونایی در افق‌های رأسی زیر واحد 4a سازند آباده، انقراض انتهای گوادالوپین در این برش پیش از مرز گوادالوپین- لوپینگین روی داده است. تغییرات جالب توجه نزدیک به مرز گوادالوپین- لوپینگین در این برش، حضور دولومیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
زیست چینه نگاری روزن‌داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناته مورد مطالعه از برش تنگ لیلم (تاقدیس چناره، حوضه لرستان)

علیرضا محمد آبادی؛ محمد وحیدی نیا؛ میثم شفیعی اردستانی؛ فاطمه ذبیحی زوارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2022.133343.1226

چکیده
  در این مطالعه بخش پایینی توالی‌های کربناته سازند شهبازان واقع در تاقدیس چناره از حوضه رسوبی زاگرس(جنوب غرب ایران) بر‌اساس روزن‌داران کف‌زی بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. از این توالی 5 گونه آلوئولینا شاملی از Alveolina fornasinii (Checchia-Rispoli), A. schwageri (Checchia-Rispoli), A. distefanoi (Checchia-Rispoli), A. cremaea (Checchia-Rispoli), A. Decastroi (Scotto Di Carlo) به همراه گونه‌هایی از روتالیدها ...  بیشتر

ابر واژگان