آ

 • آدابی، محمد حسین تکامل زیستی پلتفرم کربناتۀ سازند تله‌زنگ در منطقۀ کرمانشاه [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]

ا

 • احمدی، طیبه چینه‌نگاری زیستی، ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سنگ‌های کربناتة بارتونین- پری‌ابونین طاقدیس شان‌آباد (غرب رفسنجان) [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 95-126]

 • اسپالتا، کلودیا فونای کنودونتی دونین میانی- پسین نهشته‌های سازند بهرام در برش شاهزاده محمد، شمال کرمان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • اسدی، شهرام زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های کرتاسه برمبنای آمونیت‌ها در جنوب غرب قائن (برش قومنجان) [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 127-146]

 • اکبر بس کلایه، نرگس یافته‌های نوین زیست‌چینه‌نگاری در سازندهای سروک و ایلام میدان نفتی آب‌تیمور (فروافتادگی دزفول) [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 23-44]

 • امیدی، رضا یافته‌های نوین زیست‌چینه‌نگاری در سازندهای سروک و ایلام میدان نفتی آب‌تیمور (فروافتادگی دزفول) [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 23-44]

ب

 • بهرامی، علی فونای کنودونتی دونین میانی- پسین نهشته‌های سازند بهرام در برش شاهزاده محمد، شمال کرمان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

ج

 • جیرارد، کاترین فونای کنودونتی دونین میانی- پسین نهشته‌های سازند بهرام در برش شاهزاده محمد، شمال کرمان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

ح

 • حسینی برزی، محبوبه یافته‌های نوین زیست‌چینه‌نگاری در سازندهای سروک و ایلام میدان نفتی آب‌تیمور (فروافتادگی دزفول) [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 23-44]

خ

 • خزایی، احمدرضا زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های کرتاسه برمبنای آمونیت‌ها در جنوب غرب قائن (برش قومنجان) [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 127-146]

ر

 • رئیس السادات، سید ناصر زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های کرتاسه برمبنای آمونیت‌ها در جنوب غرب قائن (برش قومنجان) [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 127-146]

ز

 • زمانی، فتانه فونای کنودونتی دونین میانی- پسین نهشته‌های سازند بهرام در برش شاهزاده محمد، شمال کرمان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • زهدی، افشین تکامل زیستی پلتفرم کربناتۀ سازند تله‌زنگ در منطقۀ کرمانشاه [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]

ش

 • شلالوند، محمد تکامل زیستی پلتفرم کربناتۀ سازند تله‌زنگ در منطقۀ کرمانشاه [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]

ص

 • صادقی، عباس یافته‌های نوین زیست‌چینه‌نگاری در سازندهای سروک و ایلام میدان نفتی آب‌تیمور (فروافتادگی دزفول) [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 23-44]

ع

 • عامری، حامد فونای کنودونتی دونین میانی- پسین نهشته‌های سازند بهرام در برش شاهزاده محمد، شمال کرمان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

م

 • محمدی، ابراهیم چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در منطقة سیرجان- آباده [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 67-94]

 • موسوی نیا، عبدالمجید زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های کرتاسه برمبنای آمونیت‌ها در جنوب غرب قائن (برش قومنجان) [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 127-146]

ی

 • یزدی، مهدی فونای کنودونتی دونین میانی- پسین نهشته‌های سازند بهرام در برش شاهزاده محمد، شمال کرمان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]