برای مشاهده مقالات مرتبط با هر شماره، روی شماره مورد نظر کلیک کنید.

دوره 38 (1401)

شماره 1

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 86، شماره اول، بهار 1401

دوره 37 (1400)

شماره 4

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 84، شماره چهارم، زمستان 1400

شماره 3

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 84، شماره سوم، پاییز 1400

شماره 2

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 83، شماره دوم، تابستان 1400

شماره 1

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هفتم، شماره پیاپی 82، شماره اول، بهار 1400

دوره 36 (1399)

شماره 4

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و ششم، شماره پیاپی 81، شماره چهارم، زمستان 1399

شماره 3

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و ششم، شماره پیاپی 80، شماره سوم، پاییز 1399

شماره 2

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و ششم، شماره پیاپی 79، شماره دوم، تابستان 1399

شماره 1

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و ششم، شماره پیاپی 78، شماره اول، بهار 1399

دوره 35 (1398)

شماره 4

نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و پنجم، شماره پیاپی 77، شماره چهارم، زمستان 1398

شماره 3

نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و پنجم، شماره پیاپی 76، شماره سوم، پاییز 1398

شماره 2

نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و پنجم، شماره پیاپی 75، شماره دوم، تابستان 1398

شماره 1

نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و پنجم، شماره پیاپی 74، شماره اول، بهار 1398

دوره 34 (1397)

شماره 4

نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 73، شماره چهارم، زمستان 1397

شماره 3

نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 72، شماره سوم، پاییز 1397

شماره 2

نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 71، شماره دوم، تابستان 1397

شماره 1

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 70، شماره اول، بهار 1397

دوره 33 (1396)

شماره 4

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 69، شماره چهارم، زمستان 1396

شماره 3

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 68، شماره سوم، پاییز 1396

شماره 2

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 67، شماره دوم، تابستان 1396

شماره 1

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 66، شماره اول، بهار 1396