مدیر مسئول


علی بهرامی دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی

سردبیر


حسین وزیری مقدم استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی

دبیر تخصصی


محمدعلی صالحی استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، ایران

زمین شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Iliana Boncheva Professor, Department of Palaeontology, Stratigraphy and Sedimentology, Sofia, Bulgaria

Geology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Ezat Heydari Associate Professor, Department of Physics, Atomospheric Sciences, Jackson State University, Mississippi, USA

Geology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Francisco Javier Vega Professor, National Atonomous University of Mexico

Geology

اعضای هیات تحریریه


ناصر ارزانی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

زمین شناسی/ رسوب شناسی و سنگ شناسی

اعضای هیات تحریریه


عزیزاله طاهری استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی

اعضای هیات تحریریه


اسداله محبوبی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

زمین شناسی/ رسوب شناسی و سنگ شناسی

اعضای هیات تحریریه


حسین وزیری مقدم استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی

اعضای هیات تحریریه


مهدی یزدی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی

اعضای هیات تحریریه


علی بهرامی دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، ایران

زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی

کارشناس نشریه


نیلوفر محمدطاهری دانشگاه اصفهان

  • n.mohammadtaheristaf.ui.ac.ir
  • +983137932175