اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی بهرامی

زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/a.bahrami
bahrami_geoyahoo.com
0000-0003-2100-955X

سردبیر

حسین وزیری مقدم

زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sciold.ui.ac.ir/~hvaziri/
avaziri7304gmail.com
0000-0001-9673-2801

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Iliana Boncheva

Geology Professor, Department of Palaeontology, Stratigraphy and Sedimentology, Sofia, Bulgaria

www.geology.bas.bg/~iboncheva/
boncheva2005yahoo.com
0000-0002-3677-8346

Ezat Heydari

Geology Associate Professor, Department of Physics, Atomospheric Sciences, Jackson State University, Mississippi, USA

www.jsums.edu/physics/ezat-heydari-ph-d/
ezat.heydarijsums.edu
0000-0002-8322-0281

Francisco Javier Vega

Geology Professor, National Atonomous University of Mexico

www.geologia.unam.mx/igl/index.php/vega-vera-f
fvegakent.edu
0000-0001-5445-8832

Wenkun Qie

Geology and Palaeontology Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences

people.ucas.ac.cn/~wkqie?language=en
wkqienigpas.ac.cn
0000-0001-6185-1405

اعضای هیات تحریریه

ناصر ارزانی

زمین شناسی/ رسوب شناسی و سنگ شناسی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، اصفهان، ایران

academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/nasserarzani
arzan2yahoo.com
0000-0002-0667-8627

علی بهرامی

زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/a.bahrami
bahrami_geoyahoo.com
0000-0003-2100-955X

عزیزاله طاهری

زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

www.shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S107
ali.ataherigmail.com
0000-0001-7068-4215

محمدعلی صالحی

زمین شناسی دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/ma.salehi
ali_earth1980yahoo.com
+98313793164
0000-0001-8670-5973

اسداله محبوبی

زمین شناسی/ رسوب شناسی و سنگ شناسی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mahboubi.profcms.um.ac.ir/
amahboobi2001yahoo.com
0000-0002-1752-5933

حسین وزیری مقدم

زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sciold.ui.ac.ir/~hvaziri/
avaziri7304gmail.com
0000-0001-9673-2801

مهدی یزدی

زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

civilica.com/p/180445/
yazdimehdiyahoo.com
0000-0002-3645-1298

ویراستار انگلیسی

محمدعلی صالحی

زمین شناسی دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/ma.salehi
ali_earth1980yahoo.com
+983137936074
0000-0001-8670-5973

کارشناس نشریه

نیلوفر محمدطاهری

دانشگاه اصفهان

n.mohammadtaheristaf.ui.ac.ir
+983137932175