انتخاب نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی به عنوان نشریه برگزیده در بیست و چهارمین جشـنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور در سال 1402

انتخاب نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی به عنوان نشریه برگزیده در بیست و چهارمین جشـنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور در سال 1402