داوران 1398

لیست داوران سال 1398

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

ناصر

ارزانی

arzan2@yahoo.com

استاد

گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان

 

الهام

اسدی مهماندوستی

e.asadi@khu.ac.ir

استادیار

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی

 

بهروز

اسرافیلی دیزجی

esrafilidizaji@ut.ac.ir

سایر

شرکت خصوصی نفت

 

علی

اسعدی

a.asaadi@tehranenergy.com

سایر

شرکت مشاوران انرژی تهران-بخش علوم زمین-مطالعات زمین شناسی

 

رضا

اهری پور

r_aharipour@yahoo.com

دانشیار

گروه زمین شناسی دانشگاه دامغان

 

هاشم

باقری

hm_bagheri@yahoo.com

دانشیار

گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

 

آرام

بایت گل

aram1361@gmail.com

استادیار

دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان،

 

علیرضا

بنی اسد

alireza.baniasad@emr.rwth-aachen.de

دانشیار

دانشگاه آخن آلمان

 

علی

بهرامی

bahrami_geo@yahoo.com

دانشیار

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/4113957/ali-bahrami/

وحید

توکلی

vtavakoli@ut.ac.ir

دانشیار

دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1346091/vahid-tavakoli/

مهدی

جعفرزاده

jafarzadeh25@gmail.com

استادیار

دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

 

رضا

جهانشاهی

jahanshahireza@science.usb.ac.ir

دانشیار

گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

احسان

حسینی

ehosseiny@yazd.ac.ir

استادیار

گروه زمین شناسی دانشگاه یزد

 

احسان

حسینی

hosseiny.eh@gmail.com

استادیار

گروه زمین شناسی دانشگاه یزد

 

یونس

خسروی

khosravi@znu.ac.ir

استادیار

گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

 

مهدی

دارائی

daraeimehdi@gmail.com

استادیار

دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

https://publons.com/researcher/998889/mehdi-daraei/

جهانبخش

دانشیان

jdaneshian@yahoo.com

 

گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

 

افسانه

ده بزرگی

dehbozorgi@sci.ikiu.ac.ir

استادیار

گروه زمین شناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین

 

احمد رضا

ربانی

rabbani@aut.ac.ir

استاد

مهندسی نفت/ دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

جواد

ربانی

rabbani@znu.ac.ir

استادیار

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان.

 

محسن

رضایی

mohsen-rezaei@shirazu.ac.ir

دانشیار

بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

 

خلیل

رضایی

khalil.rezaei@yahoo.com

دانشیار

گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

 

پیمان

رضائی

p.rezaee@hormozgan.ac.ir

دانشیار

گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان

 

الهه

زارعی

ezarei@du.ac.ir

استادیار

گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان

 

حامد

زندمقدم

zand1883@yahoo.com

استادیار

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

افشین

زهدی

a.zohdi@yahoo.com

استادیار

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، ایران

 

سعیده

سنماری

s.senemari@eng.ikiu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

https://publons.com/researcher/1508259/saeedeh-senemari/

علیرضا

شاهین

arshah2013@gmail.com

استادیار

گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

 

روح ا...

شب افروز

r_shab2003@yahoo.com

سایر

پژوهشگاه صنعت نفت

 

فرامرز

شعبانی

shabanif@ripi.ir

استادیار

پژوهشگاه صنعت نفت

 

کورش

شیرانی

k_sh424@yahoo.com

استادیار

بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 

محمدعلی

صالحی

ali_earth1980@yahoo.com

 

گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

 

مهدی

صرفی

m.sarfi@du.ac.ir

استادیار

دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان

 

امراله

صفری

a.safari901@gmail.com

 

گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

 

علی

طاهری

ali.ataheri@gmail.com

 

دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

https://publons.com/researcher/3123298/azizollahj-taheri/

مسعود

علی پوراصل

masoodalipour@shahroodut.ac.ir

استادیار

دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود،

 

امیرحسین

عنایتی بیدگلی

a.h.enayati@ut.ac.ir

استادیار

پژوهشگاه صنعت نفت

 

حسین

غلامعلیان

hossein_gholamalian@yahoo.com

دانشیار

گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

 

فریبا

فروغی

fariba.foroughi86@gmail.com

استادیار

دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

 

عباس

قادری

aghaderi@um.ac.ir

استادیار

گروه زمین شناسی - دانشکده علوم - دانشگاه فردوسی مشهد

 

ابراهیم

قاسمی نژاد

eghasemi@khayam.ut.ac.ir

استاد

استاد دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران.

https://publons.com/researcher/2994516/ebrahim-ghasemi/

افشین

قشلاقی

qishlaqi@shahroodut.ac.ir

استادیار

دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

 

علی

کدخدایی

kadkhodaie_ali@yahoo.com

 

گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

 

معصومه

کردی

masoumeh.kordi@gmail.com

استادیار

دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

 

حاجی

کریمی

haji.karimi@gmail.com

دانشیار

گروه زمین شناسی دانشگاه ایلام

 

بهناز

کلنات

b_kalanat@yahoo.com

سایر

گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

 

حسین

کوهستانی

kouhestani@znu.ac.ir

دانشیار

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، ایران

 

اعظم

ماهانی پور

a_mahanipour@uk.ac.ir

دانشیار

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

https://publons.com/researcher/1744346/azam-mahanipour/

اسداله

محبوبی

mahboubi@um.ac.ir

استاد

گروه زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/3123353/asadollah-mahboubi/

مریم

مرتضوی مهریزی

mmortazavi@birjand.ac.ir

 

گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 

سید علی

معلمی

moallemisa@gmail.com

 

پژوهشگاه صنعت نفت

 

علی

معین فر

ali.moinfar@gmail.com

 

پژوهشگاه صنعت نفت

 

هادی

مهدوی بصیر

hadimahdavibasir@gmail.com

 

شرکت عملیات اکتشاف

 

حمزه

مهرابی

mehrabi.hamze@ut.ac.ir

استادیار

گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

 

سید رضا

موسوی حرمی

moussavi@um.ac.ir

استاد

گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

 

سید محمدعلی

موسوی زاده

moosavizadeh@yazd.ac.ir

استادیار

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یزد

 

مجید

میرزایی

majid_mirzaie@yahoo.com

 

گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان

 

مرضیه

نطقی مقدم

m.n.moghaddam@gmail.com

 

گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور

 

محمد

نعمتی ورنوسفادرانی

nemati@cc.iut.ac.ir

استاد

گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

امین

نویدطلب

a.navidtalab@du.ac.ir

استادیار

دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

 

مرتضی

هاشمی

m-hashemi@sci.ui.ac.ir

استادیار

گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

 

حسین

وزیری مقدم

avaziri7304@gmail.com

 

گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/3114572/hossein-vaziri-moghaddam/

محمد

یزدی

m-yazdi@sbu.ac.ir

 

زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران