داوران سال 1399

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

سازمان

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

الهام

اسدی مهماندوستی

e.asadi@khu.ac.ir

دانشگاه خوارزمی

 

بهروز

اسرافیلی دیزجی

esrafilidizaji@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

 

علی

اسعدی

a.asaadi@tehranenergy.com

شرکت مشاوران انرژی تهران

 

نجمه

اعتماد سعید

n.etemad@iasbs.ac.ir

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 

زهرا

اعلمی نیا

alaminia_geo@yahoo.com

دانشگاه اصفهان

 

مهناز

امیرشاه کرمی

m_amirshahkarami@yahoo.com

دانشگاه پیام نور

 

آرش

امینی

a.amini@gu.ac.ir

دانشگاه گلستان

 

آرام

بایت گل

aram1361@gmail.com

دانشگاه زنجان

 

صدیقه

بطالبلویی

sblooie@gmail.com

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

علی

بهرامی

bahrami_geo@yahoo.com

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/4113957/ali-bahrami/

بیژن

بیرانوند

biranvandb69@gmail.com

پژوهشگاه نفت

 

مصطفی

جاوید

m.javid84@gmail.com

پژوهشگاه نفت

 

مهدی

جعفرزاده

jafarzadeh25@gmail.com

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

حمایت

جمالی

h.jamali@sci.ui.ac.ir

دانشگاه اصفهان

 

احسان

حسینی

hosseiny.eh@gmail.com

دانشگاه یزد

 

مهدی

دارائی

daraeimehdi@gmail.com

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

https://publons.com/researcher/998889/mehdi-daraei/

جهانبخش

دانشیان

jdaneshian@yahoo.com

دانشگاه خوارزمی

 

احسان

ده یادگاری

e_dehyadegari@sbu.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

 

علی

رحمانی

rahmani_a74@yahoo.com

شرکت فلات قاره

 

الهه

زارعی

ezarei@du.ac.ir

دانشگاه دامغان

 

حامد

زندمقدم

zand1883@yahoo.com

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

افشین

زهدی

a.zohdi@yahoo.com

دانشگاه زنجان

 

سعیده

سنماری

s.senemari@eng.ikiu.ac.ir

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

https://publons.com/researcher/1508259/saeedeh-senemari/

علیرضا

شاهین

arshah2013@gmail.com

دانشگاه اصفهان

 

فرامرز

شعبانی

shabanif@ripi.ir

شرکت مشاوران انرژی تهران

 

علی

شکاری فرد

shekarifard@gmail.com

 

 

محمدعلی

صالحی

ali_earth1980@yahoo.com

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/4790100/mohammad-ali-salehi/

امراله

صفری

a.safari901@gmail.com

دانشگاه اصفهان

 

علی

طاهری

ali.ataheri@gmail.com

دانشگاه صنعتی شاهرود

https://publons.com/researcher/3123298/azizollahj-taheri/

نصراله

عباسی

abbasi@znu.ac.ir

دانشگاه زنجان

 

محسن

علامه

allameh.1345@yahoo.com

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

مسعود

علی پوراصل

masoodalipour@shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

فریبا

فروغی

fariba.foroughi86@gmail.com

دانشگاه تهران

 

عباس

قادری

aghaderi@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

 

ابراهیم

قاسمی نژاد

eghasemi@khayam.ut.ac.ir

دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2994516/ebrahim-ghasemi/

فریدون

قدیمی

ghadimi@arakut.ac.ir

دانشگاه صنعتی اراک

 

افشین

قشلاقی

qishlaqi@shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

بهناز

کلنات

b_kalanat@yahoo.com

 

 

اعظم

ماهانی پور

a_mahanipour@uk.ac.ir

دانشگاه شهبد باهنر کرمان

https://publons.com/researcher/1744346/azam-mahanipour/

اسداله

محبوبی

mahboubi@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/3123353/asadollah-mahboubi/

میر علی اصغر

مختاری

amokhtari@znu.ac.ir

دانشگاه زنجان

 

مریم

مرتضوی مهریزی

mmortazavi@birjand.ac.ir

دانشگاه بیرجند

 

امیر

مهدوی

am.mahdavi@birjand.ac.ir

دانشگاه بیرجند

 

حمزه

مهرابی

mehrabi.hamze@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

 

سید محمدعلی

موسوی زاده

moosavizadeh@yazd.ac.ir

دانشگاه یزد

 

محمد

نعمتی ورنوسفادرانی

nemati@cc.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

امین

نویدطلب

a.navidtalab@du.ac.ir

دانشگاه دامغان

 

حسین

وزیری مقدم

avaziri7304@gmail.com

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/3114572/hossein-vaziri-moghaddam/