پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ، ‏شرق حوضه رسوبی کپه داغ

نویسندگان

چکیده

       چکیده   سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ به ضخامت 413 متر عمدتاً از شیل و مارن همراه با میان لایه های آهکی تشکیل شده است. با شناسایی 35 جنس و 40 گونه داینوفلاژله تعلق طبقات به زون Odontochitina operculata Zone مشخص گردید، که نشان دهنده سن آپتین می باشد. با توجه به مطالعه خرده های آلی در اسلاید های پالینولوژیکی، به طور کلی 3 پالینوفاسیس شناسایی شد. برای تعیین دقیق تر محیط، فاکتورهای مؤثر بر درجه حفظ شدگی مواد ارگانیکی مانند فاکتور حفاظت از مواد ارگانیکی( Lability ) و نسبت پالینومورف های دریایی به AOM و همینطور نسبت AOM شفاف به AOM تیره محاسبه گردید. بررسی و تعیین درصد سه گروه اصلی عناصر پالینولوژیکی و همچنین بررسی فاکتور های حفاظت از مواد ارگانیکی نشان می دهد که شرایط کم اکسیژن بر محیط رسوبگذاری سازند سرچشمه حاکم بوده است. با توجه به موارد فوق و شکل سیست و نوع داینوفلاژله ها، محیط رسوبی با تغییراتی از نریتیک داخلی تا نریتیک خارجی برای سازند پیش بینی می گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Palynostratigraphy and palaeonvironmental reconstruction of the Sarcheshmeh Formation (Aptian) at the Anjirbolagh section, east of Kopeh-Dagh

چکیده [English]

        Abstract   The Sarcheshmeh Formation at Anjirbolagh section is mainly composed of shale and marl with limestone interbeds. Thirty-five genera and 40 species of dinoflagellates were identified. The assemblage mark s Odontochitina operculata Zone of Aptian age. Three palynofacies were identified according to palynological data. For paleoenvironmental interpretations, factors affecting the degree of preservation of organic materials such as lability and ratio of marine palynomorphs to AOM, marine palynomorphs to opaque AOM and also opaque AOM to transparent AOM were calculated. These factors indicate a low-oxygen condition with low sedimentation rate , leading to conclude an inner neritic to outer neritic environment for the depositional period of the formation,   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Kopeh
  • Keywords : Kopeh-Dagh
  • Dagh
  • Aptian
  • Sarcheshmeh Formation
  • Palynology
  • Dinoflagellates
  • Palynofacies