دوره 38 (1401)
شماره 2
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 87، شماره دوم، تابستان 1401
شماره 1
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 86، شماره اول، بهار 1401
دوره 37 (1400)
دوره 36 (1399)
دوره 35 (1398)
دوره 34 (1397)
دوره 33 (1396)
دوره 32 (1395)
دوره 31 (1394)
دوره 30 (1393)
دوره 29 (1392)
دوره 28 (1391)
دوره 27 (1390)
دوره 26 (1389)
دوره 25 (1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 321
تعداد نویسندگان 610
تعداد مشاهده مقاله 198,688
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 156,518
نسبت مشاهده بر مقاله 618.97
نسبت دریافت فایل بر مقاله 487.6
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 680
تعداد مقالات رد شده 273
درصد عدم پذیرش 40
تعداد مقالات پذیرفته شده 331
درصد پذیرش 49
تعداد پایگاه های نمایه شده 23
تعداد داوران 242

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی از حوزه های موضوعی زیست شناسی چینه نگاری، چینه نگاری سکانسی میکروفاسیس، پالئواکولوژی مهندسی، رسوبات کواترنر، رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی، رسوب شناسی و کانسارها، هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی استقبال می نماید.


 

 • نوع اعتبار                          نشریه علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                      فصلنامه
 • نوع داوری                         دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری            کمتر از 6 ماه
 • رتبه در ISC                       ضریب تأثیر  188/.  (Q1)
 • رتبه در وزارت علوم               الف
 • درصد پذیرش                   
 • زبان نشریه                       فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                        الکترونیکی
 • نوع دسترسی                   رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی          دارد
 • هزینه بررسی و انتشار         زمان پذیرش مبلغ یکصد هزار تومان دریافت خواهد شد.

 فصلنامه پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب شناسی از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابه‌یاب turnitin, Grammarly, Hamanandjou, iThenticate, SID, Google Scholar, Google, Magiran  برای تکراری نبودن مقالات استفاده می‌کند.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی برای محققان و پژوهشگران به‌صورت آزاد و رایگان  است.(OPEN ACCESS)

 

 

 

 

 


 

نکات مهم

بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، ثبت‌نام و ارسال مقاله تنها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شود.  نویسنده مسوول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، ضرورتا استاد راهنما معرفی شود.

 در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

مقاله پژوهشی میکروفاسیس
مطالعۀ شواهد پسروی جهانی سطح آب دریا در رسوبات میوسن میانی منطقۀ زنجان

جواد ربانی؛ افشین زهدی

دوره 38، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2022.132732.1225

چکیده
  مطالعۀ تأثیر پسروی جهانی آب دریا بر نهشته‎‍های میوسن میانی (بخش انتهایی سازند قم و ابتدای سازند قرمز بالایی)، در دو برش چینه‎‍شناسی محدودۀ زنجان صورت گرفت. بررسی‎‍های سنگ‎‍شناسی نشان می‎‍دهد توالی‎‍های سنگی در این محدودۀ سنی به‌تدریج از یک سیستم کربناته به تخریبی (ماسه‌سنگ و کنگلومرا) و در برخی نواحی به توالی‎‍های ...  بیشتر

میکروفاسیس
مطالعة ریزرخساره‌ها و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در میدان نفتی خشت با تأکید بر خصوصیات مخزنی مطالعة موردی: حوضة رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران

رقیه فلاح بگتاش؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ آرمین امیدپور

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.127061.1198

چکیده
  سازند آسماری با سن الیگو- میوسن، یکی از بهترین مخازن نفتی در جنوب غربی ایران و جهان است. در این پژوهش به‌منظور درک عوامل کنترل‌کنندة کیفیت مخزنی سازند آسماری، مطالعات گستردة پتروگرافی برای شناسایی ریزرخساره‌ها، فرایندهای دیاژنزی مؤثر بر آنها و توالی پاراژنزی این فرایندها در میدان نفتی خشت انجام شد. برپایة بررسی 183 مقطع نازک میکروسکوپی ...  بیشتر

میکروفاسیس
تأثیر رخساره‌ها و فرآیندهای دیاژنزی بر قطر گلوگاه حفرات در سازند داریان، بخش مرکزی خلیج فارس

سپیده داودی؛ وحید توکلی

دوره 37، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 61-82

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.130457.1214

چکیده
  این مطالعه، تأثیر رخساره و دیاژنز بر قطر گلوگاه حفرات در 110متر از رسوبات یک چاه، از سازند داریان در بخش مرکزی خلیج فارس را بررسی می‌کند. تعداد 390 مقطع نازک، 160 داده تخلخل و تراوایی مغزه بررسی‌ شد. مطالعات پتروگرافی، به شناسایی 9 ریزرخساره در پنج زیرمحیط منجر شد که در محیط رمپ کربناته نهشته شده است. مهم‌ترین فرآیندهای دیاژنزی، شامل میکرایتی‌شدن، ...  بیشتر

میکروفاسیس
رخساره‌ها و محیط رسوب‌گذاری نهشته‌های کامبرین بالایی البرز مرکزی، عضو 3 و 4 سازند میلا (سازند ده‌ملا) با تأکید ویژه بر سنگ‌های نواری

مهدی دارائی؛ ئارام بایت گل؛ فرزانه باقری

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 34-60

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.128463.1205

چکیده
  کامبرین پسین همراه با تغییرات مهمی در اقیانوس‌ها و خشکی‌ها ازجمله نهشت رخساره‌های خاصی در بخش‌های مختلف دنیاست که به دلیل ماهیت مطبق و نوارمانند به نام «سنگ‌های نواری» شناخته می‌شوند. توالی‌های کامبرین بالایی البرز با نام پیشنهادی «سازند ده‌ملا» شناخته می‌شوند. در پژوهش حاضر، این توالی‌ها در ناحیة البرز مرکزی با ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
بررسی تأثیر رخساره‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند عرب در یکی از میادین نفتی جنوب خلیج فارس

علی اسعدی؛ مهدی صرفی؛ علی ایمن دوست؛ مهدی قانع عزآبادی

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 61-90

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.127549.1200

چکیده
  سازند عرب با سن ژوراسیک بالایی، یکی از مخازن مهم خاورمیانه است. به‌منظور بررسی ویژگی‌های رخساره‌ای، محیط رسوبی، فرایندهای دیاژنزی، سیستم منافذ، چینه‌شناسی سکانسی، زون‌بندی مخزن و شناسایی پارامترهای کنترل‌کنندة کیفیت مخزنی از تلفیق نتایج حاصل از توصیف مغزه‌ها، پتروگرافی مقاطع نازک و داده‌های پتروفیزیکی (تخلخل- تراوایی مغزه ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
بحران زیستی انتهای پرمین میانی در برش درة همبست، ناحیة آباده، جنوب غرب ایران و مقایسة آن با رسوبات همزمان در شرق تتیس

سکینه عارفی فرد؛ سیما شاهین فر

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 91-112

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.126921.1197

چکیده
  بررسی گسترش تنوع زیستی در نهشته‌های نزدیک به مرز پرمین میانی و بالایی در برش درة همبست نشان می‌دهد با توجه به تغییرات بارز محیطی و فونایی در افق‌های رأسی زیر واحد 4a سازند آباده، انقراض انتهای گوادالوپین در این برش پیش از مرز گوادالوپین- لوپینگین روی داده است. تغییرات جالب توجه نزدیک به مرز گوادالوپین- لوپینگین در این برش، حضور دولومیت ...  بیشتر

ابر واژگان