تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 345
تعداد نویسندگان 650
تعداد مشاهده مقاله 273,413
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 185,491
نسبت مشاهده بر مقاله 792.5
نسبت دریافت فایل بر مقاله 537.66
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 713
تعداد مقالات رد شده 284
درصد عدم پذیرش 40
تعداد مقالات پذیرفته شده 351
درصد پذیرش 49
تعداد پایگاه های نمایه شده 20
تعداد داوران 255

فراخوان دریافت مقاله انگلیسی

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی از حوزه های موضوعی زیست شناسی چینه نگاری، چینه نگاری سکانسی میکروفاسیس، پالئواکولوژی مهندسی، رسوبات کواترنر، رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی، رسوب شناسی و کانسارها، هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی استقبال می نماید.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است


شماره جاری: دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 90، فروردین 1402 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و نهم، شماره پیاپی 90، شماره اول، بهار 1402) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان