شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 88، شماره سوم، پاییز 1401
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 87، شماره دوم، تابستان 1401
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 86، شماره اول، بهار 1401
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 338
تعداد نویسندگان 636
تعداد مشاهده مقاله 245,046
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 170,720
نسبت مشاهده بر مقاله 724.99
نسبت دریافت فایل بر مقاله 505.09
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 700
تعداد مقالات رد شده 279
درصد عدم پذیرش 40
تعداد مقالات پذیرفته شده 343
درصد پذیرش 49
تعداد پایگاه های نمایه شده 23
تعداد داوران 250

فراخوان دریافت مقاله انگلیسی

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی از حوزه های موضوعی زیست شناسی چینه نگاری، چینه نگاری سکانسی میکروفاسیس، پالئواکولوژی مهندسی، رسوبات کواترنر، رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی، رسوب شناسی و کانسارها، هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی استقبال می نماید.

 

 دسترسی به مقالات این سایت آزاد است


شماره جاری: دوره 38، شماره 4 - شماره پیاپی 89، بهمن 1401 

مقاله پژوهشی

اقلیم دیرینۀ سازند بغمشاه، شمال ‌شرق طبس، ایران مرکزی، بر مبنای پالینومورف‌های خشکی

صفحه 1-26

10.22108/jssr.2023.135540.1244

فرشته سجادی؛ فیروزه هاشمی یزدی؛ نسرین حبیب الهی؛ نوید نویدی ایزد؛ محمد تقی بادی حق


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان