تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 340
تعداد نویسندگان 637
تعداد مشاهده مقاله 256,812
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 175,776
نسبت مشاهده بر مقاله 755.33
نسبت دریافت فایل بر مقاله 516.99
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 703
تعداد مقالات رد شده 279
درصد عدم پذیرش 40
تعداد مقالات پذیرفته شده 349
درصد پذیرش 50
تعداد پایگاه های نمایه شده 20
تعداد داوران 252

فراخوان دریافت مقاله انگلیسی

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی از حوزه های موضوعی زیست شناسی چینه نگاری، چینه نگاری سکانسی میکروفاسیس، پالئواکولوژی مهندسی، رسوبات کواترنر، رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی، رسوب شناسی و کانسارها، هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی استقبال می نماید.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است


شماره جاری: دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 90، فروردین 1402 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و نهم، شماره پیاپی 90، شماره اول، بهار 1402) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان