اهداف و چشم انداز

هدف این نشریه، فراهم آوردن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع ، ارتقاء و توسعه دانش فراهم آوردن زمینه انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه زمین شناسی است. نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی در حوزه های ذیل به انتشار مقالات اقدام می نماید.

 
 محور موضوعات:

 زیست چینه نگاری

 • چینه نگاری سکانسی

 • میکروفاسیس

 • پالئواکولوژی

 مهندسی رسوبات کواترنر

 رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی

 رسوب شناسی و کانسارها

 هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی

 ژئوشیمی رسوبی