اهداف و چشم انداز

اهداف و زمینه‌ها : اهداف و زمینه‌ها

 
 محور موضوعات:

 زیست چینه نگاری

 • چینه نگاری سکانسی

 • میکروفاسیس

 • پالئواکولوژی

 مهندسی رسوبات کواترنر

 رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی

 رسوب شناسی و کانسارها

 هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی

 ژئوشیمی رسوبی