پیوندهای مفید

انجمن زمین شناسی ایران


پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور


پترولوژی


پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله


پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


رخساره های رسوبی


زمین شناسی اقتصادی


زمین شناسی مهندسی


فصلنامه زمین شناسی ایران


فصلنامه علمی - پ‍ژوهشی علوم زمین


مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری