نشریه پژوهشی های چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان برگرفته از مجله علمی پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان است که از سال 1388 با این نام  به صورت فصلنامه منتشر شده است.

 

زمینه مطالعاتی

 زیست شناسی چینه نگاری، چینه نگاری سکانسی میکروفاسیس، پالئواکولوژی مهندسی، رسوبات کواترنر، رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی، رسوب شناسی و کانسارها، هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی

 

 سیاست دسترسی آزاد

 فصلنامه پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب شناسی برای خوانندگان و نویسندگان دارای دستیابی فوری به محتوای خود به‌صورت آزاد و بدون هزینه است. نحوه دسترسی آزاد به مقالات این نشریه از تعهدنامه زیر پیروی می­نماید.

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

 

ناشر

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

هزینه چاپ مقاله در نشریه

 در زمان پذیرش مبلغ یکصد هزار تومان دریافت خواهد شد.

 

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابه‌یاب مقالات علمی

 فصلنامه پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب شناسی از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابه‌یاب turnitin, Grammarly, Hamanandjou, iThenticate, SID, Google Scholar, Google, Magiran,  برای تکراری نبودن مقالات استفاده می‌کند.