درباره نشریه

 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی به صورت فصلنامه به زبان فارسی منتشر می شود. دسترسی به این نشریه آزاد است و بررسی مقاله در این نشریه مشمول هزینه  است.

عنوان: پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی

عنوان انگلیسی: Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: علی بهرامی

سردبیر: حسین وزیری مقدم

شاپای چاپی: 2008-7888

شاپای الکترونیکی:2423-8007

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار:  فصلنامه

شروع انتشار: 1388

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، 1000000 ریال

دسترسی: آزاد

سیاست دسترسی آزاد:  همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند دارای مجوز دسترسی آزاد Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License CC BY-NC-ND  هستند.

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: turnitin, Grammarly, Hamanandjou, iThenticate, SID, Google Scholar, Google, Magiran

نمایه شده:   Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb, EuroPub database, Cite factor, ...

 CC License: CC BY-NC-ND

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.