درباره نشریه

بر اساس مجوز نامه شماره 480/2910/3 مورخ 24/11/74 کمیسیون نشریات علمی کشور مجله «علوم پایه دانشگاه اصفهان» حایز شرایط دریافت درجه علمی –پژوهشی شناخته شد. طبق نامه مدیرکل پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 374/11/3 مورخ 20/2/88 این مجله به صورت دو مجله تخصصی اجازه انتشار یافت. که «مجله پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی»  یکی از این دو مجله است. بر اساس نامه مذکور این مجله با حفظ سابقه دارای درجه علمی – پژوهشی است.  ضمنا" درجه علمی – پژوهشی این مجله طبق مجوز شماره 231268/18/3 مورخ 7/12/1391 کمیسیون نشریات علمی کشور تا دی ماه1394 تمدید گردید.