نشریه برگزیده در بیست و چهارمین جشـنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور در سال 1402

نشریه برگزیده در بیست و چهارمین جشـنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور در سال 1402

نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان در بیست و چهارمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور در سال ۱۴۰۲ به عنوان نشریه برتر کشوری انتخاب شد.

 نشریه فوق یکی از نشریاتی است که اخیرا در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است. این نشریه به سردبیری دکتر وزیری مقدم و اعضاء هیات تحریریه از کشورهای مختلف در زمینه های موضوعی زیست شناسی چینه نگاری، چینه نگاری سکانسی میکروفاسیس، پالئواکولوژی مهندسی، رسوبات کواترنر، رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی، رسوب شناسی و کانسارها، هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی مقاله علمی منتشر می نماید.